Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Świeradów Zdrój

CENA WYWOŁAWCZA - 93 000 zł

Data przetargu - 29.11.2017, 14:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Świeradów-Zdrój
powiat lubański
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta JG1S/00026272/1, JG1S/00013311/3

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2017 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Piłsudskiego 21/59-850, 59-850 Świeradów Zdrój, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00026272/1. Opis nieruchomości: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Świeradów Zdrój przy ul. Piłsudskiego 21. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na I kondygnacji tj. na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wzniesionego w 2 połowie XIX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Budynek o charakterze willowym, wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Świeradów-Zdrój, w poz. nr 263. Zgodnie z działem I-O księgi wieczystej o nr JG1S/00026272/1 w skład powierzchni użytkowej wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i dwie werandy. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi łącznie 79,30 m2. W wyniku zmiany układu funkcjonalnego jeden pokój został oddzielony ścianką działową od reszty mieszkania i posiada indywidualne wejście z korytarza. Ponadto w pokoju tym wydzielone zostało pomieszczenie z kabiną prysznicową i umywalką (bez toalety) oraz aneks kuchenny ze zlewozmywakiem. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1721/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 10/1 o powierzchni 0,0235ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1S/00013311/3. W ramach udziału w częściach wspólnych budynku właściciel lokalu mieszkalnego nr 2 może użytkować pomieszczenie piwniczne oraz komórkę w sąsiednim budynku gospodarczym, która nie jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego i objęta jest odrębną księgą wieczystą. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr V/25/2015 z dnia 4 lutego 2015r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 lutego 2015r., poz.602),przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MW/W - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej - usług innych. Jest także strefa "B" ochrony konserwatorskiej, strefa "B" ochrony uzdrowiskowej, a budynek nr 21 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S. A. Oddział Jelenia Góra 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Małgorzata Powalska-Graba
Wyświetleń: 96