Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Szczawno-Zdrój

CENA WYWOŁAWCZA - 238 000 zł

Data przetargu - 19.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Szczawno-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 17.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta SW1W/00016176/8

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Aurelia Chmura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2017 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, pokój 303(11a), odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy Jarzębinowa 11, 58-310 Szczawno-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00016176/8. Opis nieruchomości: 1/2 niewydzielona część nieruchomości stanowiąca grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 22-01-2079r., działka nr 243 o powierzchni 0,072ha położona w Szczawnie Zdroju przy ul. Jarzębinowej 11 przeznaczona pod budowę domu mieszkalnego wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym (brak Księgi Wieczystej dla budynku) należącej do dłużnika: Leon Niedźwiedzki i Wanda Niedźwiedzka, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 16176 [NKW: SW1W/00016176/8] Uwaga! Stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nieruchomości lokalowej nie jest zgodny ze stanem faktycznym. W księdze wieczystej nie ujawniono zabudowy działki domem jednorodzinnym. Suma oszacowania wynosi 357 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 238 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Aurelia Chmura
Wyświetleń: 45