Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wołów

CENA WYWOŁAWCZA - 146 370 zł

Data przetargu - 26.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Wołów
powiat wołowski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1L/00020747/5
Powierzchnia całkowita 66,3m2
Powierzchnia użytkowa 66,3m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzej Mazurczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2017 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie przy ul. Rynek 26, 56-100 Wołów, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Wołowie, przy ul. Sienkiewicza nr 3 stanowiącej lokal mieszkalny numer 3 o powierzchni 66,33 m2, będącego wspólną własnością dłużników: *** dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00020747/5. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 25/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (WR1L/00020574). Suma oszacowania wynosi 195 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 370,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 516,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S.A. 11191010482407990185990001. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Na dzień 19.10.2017 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości komornik nie podejmie dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem. Akta - operat szacunkowy - można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15, tel. 71 389 42 25. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Andrzej Mazurczak
Wyświetleń: 88