Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 175 875 zł

Data przetargu - 21.11.2017, 09:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00083365/1

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Agata Krasiczyńska-Knuter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2017 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna XI Wydział Cywilny, Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ul. Krucza 120/8, 53-406 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00083365/1. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 8 położony na II piętrze (3,0 kondygnacji nadziemnej) w wielolokalowym budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej przy ulicy Kruczej nr 120 we Wrocławiu (53-406). Zgodnie z zapisami przywołanej księgi, powierzchnia nieruchomości wynosi 44,76 m2, na którą składa się powierzchnia dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na 3,0 kondygnacji. Brak informacji o pomieszczeniu przynależnym, choć w kartotece lokalu wskazane jest pomieszczenie (piwnica) o powierzchni 8,55 m2. Oględziny nieruchomości potwierdziły treść księgi wieczystej, w zakresie powierzchni i struktury lokalu. Udział właściciela lokalu w prawie do nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności do gruntu i części budynku i urządzeń, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wynosi: 860/10000 (tj. 8,60 %). Suma oszacowania wynosi 234 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 98 12403464 1111 0000 3558 6252. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 16:30oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej mieszczącym się pod adresem: ul. Podwale 30, Wrocław, 50-040 Wrocław. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Agata Krasiczyńska-Knuter
Wyświetleń: 125