Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 277 000 zł

Data przetargu - 25.10.2017, 11:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 09.08.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00332593/9
Powierzchnia całkowita 68,6m2
Powierzchnia użytkowa 68,6m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2017 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 150, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: *** , położonego przy Walońska 9/1, 50-413 Wrocław, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00332593/9. Opis nieruchomości: O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25/10/2017 o godz. 11:45 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 w sali 150 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Walońskiej 9/1 stanowiącej własność dłużnika: *** posiadająca założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia krzyków nr WR1K/00332593/9. Nieruchomość składająca się z lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1, położonego na parterze budynku wielorodzinnego z częścią usługową w poziomie parteru o powierzchni użytkowej 68,61 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 11/10, AM-6, obręb Południe o pow. 7.761 m2 i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 6.861/3.461.633 części. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą 2 pokoje ( w tym jeden pokój z aneksem kuchennym i przedpokojem ), łazienka wraz z WC i garderoba. Ponadto w skład lokalu mieszkalnego wchodzi taras ( wyłożony drewanianymi rifflowanymi deskami ). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 415.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 277.000,00 zł ( dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/00). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 41.550,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 w mBank SA O/Wrocław z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunek Komornika . Nieruchomość tę można oglądać w dniu 11/10/2017 r. od godz. 9: 00 do godz. 9:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 071 344 29 99. Suma oszacowania wynosi 415 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 277 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 11.10.2017 09:00 - 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Marzanna Strzałkowska
Wyświetleń: 263