Sprawdź informacje o działce z ewidencji gruntów (EGiB)

Raport o terenie OnGeo.pl - diagnoza działki.

Wyszukaj działkę i pobierz Raport o terenie OnGeo.pl zawierający informacje o działce.

lub

Wskaż na mapie

Jakie informacje o działce ewidencyjnej znajdziesz w Raporcie o działce?

Przykładowa mapa z raportu
 • Mapa działki ewidencyjnej - z granicami działki, budynkami i działkami sąsiednimi;
 • Numer działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego, identyfikator działki;
 • Powierzchnia działki, obwód działki, współczynnik kształtu, dokładne wymiary każdego odcinka działki, a także współrzędne punktów granicznych;
 • Granica działki na podkładzie zdjęcia satelitarnego;
 • Informacja o właścicielu i władającym działką - zgodnie z grupą rejestrową.

Do czego przydają się informacje z ewidencji gruntów i budynków w Raporcie o działce?

 • Szybko i łatwo pozyskasz najważniejsze informacje o działce ewidencyjnej oraz pobierzesz mapkę działek - przydatną przy załatwianiu spraw w urzędach;
 • Zweryfikujesz kto jest właścicielem nieruchomości, m.in. czy jest to osoba fizyczna, Skarb Państwa lub inna grupa rejestrowa;
 • Poznasz powierzchnie działki, którą wykazuje się w rejestrze EGiB. Pamiętaj, że to od tej powierzchni nalicza się podatek od nieruchomości, a jej wartość nierzadko różni się od faktycznej, pomierzonej powierzchni w terenie;
 • Zyskasz dokładne informacje o wymiarach działki;
 • Poznasz współczynnik kształtu, który pomoże Ci w dokonaniu wyceny działki – wyższy oznacza jej bardziej proporcjonalny kształt i jednocześnie większą wartość rynkową;
 • Zweryfikujesz współrzędne punktów granicznych w terenie;
 • Sprawdzisz zagospodarowanie działki na mapie satelitarnej, dzięki czemu unikniesz bezpośredniej wizyty w terenie.

Sprawdź jak wygląda: przykładowy raport o działce.

Co oprócz danych z EGiB znajdziesz w Raporcie o działce?

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Uzbrojenie terenu w media

Uzbrojenie terenu w media

Potencjalne zagrożenia i uciążliwości

Potencjalne zagrożenia i uciążliwości

Ograniczenia formalnoprawne

Ograniczenia formalnoprawne

Fizjografia terenu

Fizjografia terenu

Pozwolenia na budowę

Pozwolenia na budowę

Energia słoneczna

Energia słoneczna

Jak pobrać raport?

Wpisz adres lub zaznacz na mapie działkę

Wybierz potrzebne informacje

Zapłać za pomocą przelewu on-line

Pobierz gotowy raport w formie pdf

Dowiedz się więcej o ewidencji gruntów i budynków

Jak znaleźć działkę po numerze?

Skorzystaj z wyszukiwarki działek ewidencyjnych w OnGeo. Dzięki wyszukiwarce działek szybko odnajdziesz działkę, a także sprawdzisz jej granice na mapie.

Wyszukiwarkę działek znajdziesz na górze niniejszej strony. W celu wyszukania działki, w polu do wprowadzania danych, wpisz znany Ci numer działki oraz nazwę gminy. Dodatkowo jeżeli znasz, wpisz numer obrębu ewidencyjnego i nazwę miejscowości w gminie. Poniżej przedstawiono przykład: 

wyszukiwarka działek - wpisz dane działki

Jeśli znasz numer identyfikatora ewidencyjnego działki, to wpisz lub wklej go polu wyszukiwarki działek, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Wyszukiwarka działek - wprowadź identyfikator działki

Po wprowadzeniu danych w pole wyszukiwarki działek wyświetli się lista wyników wyszukiwania - wybierz z listy działkę, którą chcesz wyświetlić na mapie działek.

Po wybraniu działki zostaniesz przekierowany na mapę z zaznaczoną działką. Wybrana działka zostanie podświetlona żółtym kolorem, jak przedstawiono na poniższym obrazku: 

Zaznaczona działka na mapie

Jeżeli okaże się się, że szukałeś innej działki, możesz rozpocząć kolejne wyszukiwanie korzystając z wyszukiwarki działek dostępnej na mapie w prawym górnym rogu okna.

Jak znaleźć działkę po adresie?

Jeśli nie znasz numeru działki, ale znasz adres pocztowy, który jest przypisany do miejsca lokalizacji działki, skorzystaj z wyszukiwarki adresów. Wyszukiwarka adresów działa w ten sam sposób co wyszukiwarka działek. Należy wpisać adres, czyli numer budynku, nazwę ulicy i nazwę miejscowości, a następnie z listy podpowiedzi wybrać odpowiednią pozycję. Poniżej przykład działania wyszukiwarki adresów: 

wyszukiwarka adresów

Teraz zostaniesz przeniesiony na mapę z oznaczonym miejscem danego punktu adresowego. Na mapie możesz odczytać jaki jest numer działki, a także sprawdzić przebieg granicy działki.

Mapa działek ewidencyjnych dostępna w portalu OnGeo.pl umożliwia sprawdzenie granicy działki oraz szereg dodatkowych informacji.

Jak sprawdzić granicę działki?

Aby wyświetlić mapę z granicą działki skorzystaj z wyszukiwarki działek lub adresów. Wyszukiwarki dostępne są na górze strony, a ich działanie opisaliśmy już w powyższym rozdziale. Możesz również kliknąć w przycisk "Wskaż na mapie" i przejść do mapy: 

wskaż na mapie - przejdź do mapy

W celu wyświetlenia granic działek musisz przybliżyć się w widoku mapy do poszukiwanego miejsca. Po kliknięciu w działkę na mapie parcela podświetli się, a jej granice zostaną wyróżnione żółtym obrysem. Poniżej przykładowy widok mapy działek:

Mapa działek ewidencyjnych

Co zawiera mapa działek ewidencyjnych?

Mapa działek ewidencyjnych prezentuje następujące informacje:

 • granice działek,
 • numery działek,
 • obrysy budynków oraz ich kształt i wysokość,
 • numery budynków,
 • nazwy miejscowości i ulic,
 • drogi, sieci komunikacyjne,
 • pokrycie terenu,
 • rzeźba terenu,
 • cieki wodne,
 • granice:
  • gmin,
  • powiatów,
  • województw.

Na portalu masz możliwość zmiany podkładu mapy z domyślnej na mapę solarną lub mapę satelitarną. Obie mapy prezentują również numery i granice działek.

Jakie dodatkowe informacje o działce znajdziesz w Raporcie o działce?

Jeżeli potrzebujesz poszerzonych informacji o działce, znajdziesz je w Raporcie o działce. Dokładny opis co znajdziesz w Raporcie o działce oraz jak go pobrać znajdziesz na górze strony.

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB), czyli kataster nieruchomości to geodezyjny rejestr zawierający informacje o nieruchomościach w Polsce. W rejestrze znajdziesz informacje o gruntach, budynkach i lokalach oraz dane dotyczące właścicieli lub władających nieruchomościami.

Prowadzeniem rejestru EGiB zajmują się starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu. Regulacje prawne związane z ewidencją gruntów i budynków są zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dane związane z ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane są do realizacji wielu zadań z zakresu m.in. obrotu nieruchomościami, budownictwa, planowania przestrzennego i podatków. Część podstawowych informacji z EGiB dostępna jest on-line m.in. na mapie portalu OnGeo.pl czy na geoportalach powiatowych i w geoportalu rządowym.

Podstawowy podział w EGiB na jednostki powierzchniowe kraju na cele ewidencji jest następujący:

 • Jednostka ewidencyjna, czyli grunty położone w granicach gminy - w ich skład wchodzą obręby ewidencyjne. W gminach miejsko-wiejskich odrębnymi jednostkami ewidencyjnymi jest obszar wiejski oraz obszar miasta, natomiast w gminach miejskich jednostkami ewidencyjnymi może być obszar jednej lub kilku dzielnic. Jednostką ewidencyjną może być również obszar całego miasta;
 • Obręb ewidencyjny, czyli obszar położony w granicach wsi i sołectw, w miastach w granicach dzielnic, osiedli lub wyznaczony naturalnymi granicami np. przez ulice, linie kolejowe, cieki. Obręb ewidencyjny może obejmować całą wieś, miasto lub wydzieloną jego część;
 • Działka ewidencyjna, czyli ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali. Dla poszczególnych grup nieruchomości poniżej przedstawiamy zakres informacji dostępny w EGIB.

Dane dotyczące działki ewidencyjnej w EGiB:

1) identyfikator działki ewidencyjnej,
2) numeryczny opis granic wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych,
3) pole powierzchni ewidencyjnej,
4) pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze działki ewidencyjnej,
5) oznaczenie dokumentów potwierdzających własność,
6) numer księgi wieczystej,
7) oznaczenie dokumentów określających inne niż własność uprawnienia do działki ewidencyjnej,
8) adres, jeżeli został określony,
9) oznaczenie jednostki rejestrowej gruntów, do której należy działka ewidencyjna.

Dane dotyczące budynku w EGiB:

1) identyfikator budynku,
2) numeryczny opis konturu budynku określony zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wyznaczenia powierzchni zabudowy budynku,
3) rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
4) liczba kondygnacji nadziemnych,
5) liczba kondygnacji podziemnych,
6) pole powierzchni zabudowy,
7) łączne pole powierzchni użytkowej:
a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
b) lokali niewyodrębnionych,
c)pomieszczeń przynależnych do lokali,
8) identyfikator działki ewidencyjnej, na której budynek jest położony, a w przypadku gdy budynek jest położony na kilku działkach ewidencyjnych - identyfikatory wszystkich działek ewidencyjnych, na których budynek jest położony,
9) oznaczenie dokumentów potwierdzających własność, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności,
10) numer księgi wieczystej, o ile budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności,
11) adres budynku, jeżeli został określony,
12) oznaczenie jednostki rejestrowej budynków, do której należy budynek, o ile stanowi on odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dane dotyczące lokalu w EGiB:

1) identyfikator lokalu,
2) numer porządkowy lokalu w budynku,
3) rodzaj lokalu, z rozróżnieniem na lokale mieszkalne i niemieszkalne,
4) numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu,
5) pole powierzchni użytkowej lokalu,
6) pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokalu wynikające z sumy pól pomieszczeń przynależnych,
7) wykaz pomieszczeń przynależnych do lokalu z określeniem ich parametrów:
a) rodzaj pomieszczenia,
b) identyfikator budynku, jeżeli pomieszczenie przynależne znajduje się w innym budynku niż lokal,
c) powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego,
8) oznaczenie dokumentu potwierdzającego własność, o ile lokal stanowi odrębny przedmiot własności,
9) numer księgi wieczystej, o ile lokal stanowi odrębny przedmiot własności,
10) adres lokalu, jeżeli został ustalony numer porządkowy budynku, w którym znajduje się lokal,
11) oznaczenie jednostki rejestrowej lokalu, o ile lokal stanowi odrębny przedmiot własności.

W rejestrze EGiB wykazuje się także:

 • właścicieli lub władających nieruchomościami wraz z adresami zamieszkania, pobytu lub siedziby osób lub podmiotów,
 • informacje o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków,
 • daty nabycia nieruchomości,
 • wartości nieruchomości,
 • informacje dotyczące umów dzierżawy.

W ewidencji gruntów i budynków stosuje się określone symbole, których odczytanie bez odpowiedniej legendy może okazać się problematyczne. W odniesieniu do gruntów stosowany jest ich podział na tzw. grupy użytków gruntowych:

1) grunty rolne,

2) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,

3) grunty zabudowane i zurbanizowane,

4) grunty pod wodami,

5) tereny różne.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie symboli stosowanych na mapach z ewidencji gruntów i budynków z podziałem na wyżej wymienione grupy użytków:

 1. Grunty rolne dzielimy na: 
  1. Użytki rolne, do których zalicza się:
   1. R - grunty orne
   2. Ł- łąki trwałe, 
   3. PS - pastwiska trwałe,
   4. S - sady, 
   5. Br - grunty rolne zabudowane, 
   6. Lzr - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 
   7. Wsr - grunty pod stawami, 
   8. W - grunty pod rowami, 
  2. N - nieużytki.
 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, dzielimy na:
  1. Ls - lasy, 
  2. Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione, 
  3. W - grunty pod rowami.
 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, dzielą się na:
  1. B - tereny mieszkaniowe, 
  2. Ba - tereny przemysłowe, 
  3. Bi - inne tereny zabudowane,
  4. Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, 
  5. Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 
  6. K - użytki kopalne, 
  7. tereny komunikacyjne, w tym:
   1. dr - drogi, 
   2. Tk - tereny kolejowe, 
   3. Ti - inne tereny komunikacyjne, 
   4. Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. 
 4. Grunty pod wodami, dzielą się na:
  1. Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, 
  2. Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, 
  3. Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
 5. Tereny różne, oznaczone są symbolem Tr.

Czym jest klasa gruntu? Podział użytków rolnych na klasy

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych. Klasa gruntu ustalana jest na podstawie właściwości i cech morfologicznych gleby. Bonitacja gleb określa ich wartość pod względem przydatności rolniczej.

W obrębie gruntów ornych wydziela się 9 klas bonitacyjnych. Im niższy numer klasy, tym mamy do czynienia z lepszymi gruntami. Poniżej przedstawiony został podział gruntów na klasy bonitacyjne:

 • I klasa – gleby orne najlepsze,
 • II klasa – gleby orne bardzo dobre,
 • IIIa klasa – gleby orne dobre,
 • IIIb klasa – gleby orne średnio dobre,
 • IVa klasa – gleby orne średniej jakości, lepsze,
 • IVb klasa– gleby orne średniej jakości, gorsze,
 • V klasa – gleby orne słabe,
 • VI klasa – gleby orne najsłabsze,
 • VIz klasa – gleby orne pod zalesienia.

Natomiast w obrębie trwałych użytków zielonych wydziela się sześć klas bonitacyjnych (I-VI) oraz klasę VIz, czyli użytki zielone pod zalesienie.

Jak sprawdzić klasę gruntu na działce?

W celu sprawdzenia klasy gruntu na działce pobierz Raport o działce. W Raporcie otrzymasz analizę użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gleb dla wybranego terenu.

Dane w Raporcie w zakresie użytków i klas gruntów dostępne są w ramach tematu "Analiza żyzności gleb". Informacje o klasie gruntu prezentowane są w następujący sposób:

Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby w raporcie o działce

Informacje jakie możesz pozyskać w temacie analizy użytku gruntowego w tabeli to: oznaczenie użytku gruntowego dla wybranej działki, oznaczenie klasy bonitacyjnej gleby.

Klasoużytki przedstawione są bardzo cienką przerywaną linią, więc aby je dostrzec należy przybliżyć widok mapy w Raporcie.

kontury klasy gleby na mapie

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków to dokument zawierający informacje zgromadzone w rejestrze o konkretnej działce, budynku lub lokalu. Wypis i wyrys z EGiB jest dokumentem formalnym, udostępnia się go w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci papierowej.

Kto wydaje i ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów uzyskamy w starostwie powiatowym lub mieście na prawach powiatu. Wypis z EGiB wydawany jest odpłatnie na wniosek:

 • właścicieli gruntów oraz osób i jednostek władających gruntami i budynkami,
 • organów administracji publicznej,
 • operatorów sieci,
 • osoby albo przedsiębiorstwa, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków może być wydany w urzędzie lub elektronicznie. Jednak zanim go otrzymasz musisz najpierw pobrać i wypełnić wniosek z EGiB, a następnie złożyć go w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta osobiście lub listownie. Za wydanie wypisu i wyrysu w formie wydruku zapłacisz 150 zł, a w formie elektronicznej - 140 zł. Poniżej przedstawiamy listę kosztów wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów ze wzglądu na zakres dokumentu:

 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci:
  • dokumentu elektronicznego - 24 zł,
  • dokumentu drukowanego - 30 zł,
 • wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu:
  • elektronicznego - 40 zł,
  • drukowanego - 50 zł,
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego - 140 zł,
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego -150 zł,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego - 105 zł,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 110 zł,
 • wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego - 25 zł,
 • wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego - 15,00 zł,
 • wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego - 20,00 zł,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji na temat jakości danych ewidencyjnych i klauzuli do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej) za każdą działkę ewidencyjną - 15,00 zł.

Czas oczekiwania na wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków trwa zazwyczaj 2-7 dni.

Kiedy będziesz potrzebować wypis i wyrys z EGiB?

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków będziesz potrzebować we wielu formalnych sprawach związanych z nieruchomościami. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przypadki wykorzystania wypisu i wyrysu z EGiB:

 • budowa, jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę,
 • uzyskanie warunków zabudowy, jako załącznik do wniosku WZ,
 • dokonanie wpisu do księgi wieczystej,
 • kupno-sprzedaż nieruchomości, jako załącznik do aktu notarialnego,
 • sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości - wycena nieruchomości,
 • postępowania sądowe i administracyjne związane z nieruchomościami.

Co zawiera wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Dokument wypis i wyrys z EGiB, składa się z części - pisemnej i mapowej. Zawiera wszelkie informacje o wskazanej we wniosku nieruchomości.

Na mapie wyrysu z EGiB w centralnej części mapy przedstawia się granice działki ewidencyjnej oraz granice działek sąsiednich, wraz z ich numerami i oznaczeniami stosowanymi na mapach ewidencyjnych, w tym m.in.: obrysy budynków, oznaczenia budynków, granice konturów użytków gruntowych, oznaczenia użytków oraz klas bonitacyjnych. 

Wyrys z ewidencji gruntów i budynków zawiera również:

1) nazwę organu wydającego wyrys;
2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3) tytuł dokumentu "Wyrys z mapy ewidencyjnej";
4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek;
5) informację o skali mapy;
6) oznaczenie kierunku północy;
7) datę sporządzenia dokumentu;
8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, albo adnotacje o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny;
9) w przypadku wyrysu sporządzonego w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ;
10) w przypadku wyrysu sporządzonego w postaci papierowej - podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu.

Wypis z EGiB przedstawia w formie tabelarycznej informacje o działce, budynku lub lokalu. 

Wypis z ewidencji gruntów i budynków zawiera informacje takie jak:

 • położenie nieruchomości - w tym: nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, numer działki ewidencyjnej, oznaczenie budynku lub lokalu, numer jednostki rejestrowej, odpowiednio: gruntów, budynków albo lokali.
 • użytki gruntowe i klasy bonitacyjne
 • Dane podmiotowe m.in.: właścicieli, opis prawa własności, adresy zameldowania na pobyt stały albo siedziby podmiotów.

Oprócz powyżej wymienionych wypis z ewidencji gruntów i budynków zawiera również:

 • nazwę organu wydającego wypis;
 • oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
 • tytuł dokumentu – odpowiednio: “Wypis z rejestru gruntów”, “Wypis z rejestru budynków”, “Wypis z rejestru lokali”;
 • nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego;
 • numery działek ewidencyjnych;
 • odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali;
 • informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
 • nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
 • datę sporządzenia dokumentu;
 • pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
 • podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

Identyfikator działki ewidencyjnej to unikalny adres administracyjny działki. Każda działka ewidencyjna w Polsce posiada swój unikalny identyfikator.

Identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.NR

WW – kod województwa;

PP – kod powiatu;

GG – kod gminy;

R – jedna z cyfr: 1,2,3,4,5,8,9, która określa typ gminy (TERC);

XXXX – numer obrębu ewidencyjnego w gminie;

NR – numer działki ewidencyjnej.

Warto zauważyć, że z kodu działki ewidencyjnej możesz otrzymać również identyfikator jednostki ewidencyjnej (WWPPGG_R) oraz obrębu ewidencyjnego (WWPPGG_R.XXXX).

Przykładowo identyfikator działki, posiadający następujący zapis: 126104_9.0052.288 dotyczy działki:

numer działki: 288

numer obrębu: 0052

numer województwa: 12

numer powiatu: 1261

numer gminy: 126104_9

Jeżeli posiadasz identyfikator działki i chcesz wyszukać tę działkę, wystarczy że wpiszesz/wkleisz go w pole wyszukiwarki działek OnGeo.pl. Wyszukiwarka obsługuje identyfikatory działek.

Informacje o działce w ewidencji gruntów i budynków możesz sprawdzić w kilku miejscach są to:

 1. W urzędzie w formie wypisu i wyrysu z EGiB
  W formie wypisu i wyrysu możesz uzyskać pełen zakres informacji dostępny w rejestrze EGiB o działce, budynku lub lokalu. Szczegółowe informacje o tym co zawiera, kto może uzyskać, ile kosztuje wypis i wyrys opisano w rozdziale: 7. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
 2. Na mapie w portalu OnGeo.pl 
  Przeglądając mapę działek uzyskasz podstawowe informacje o położeniu, granicach działki, numerze ewidencyjnym.
 3. W Raporcie o działce znajdziesz poszerzone informacje o działce i jej otoczeniu. Pobierz przykładowy Raport o działce i zobacz jakie informacje w nim znajdziesz o swojej działce: 
  Przykładowy raport
 4. Na Geoportalu Krajowym, geoportalach gmin i powiatów - udostępniane są informacje o różnym zakresie, niektóre zawierają bardzo dużo informacji, natomiast na niektórych geoportalach dane są okrojone i bardzo nieaktualne.

Najłatwiejszym sposobem na odszukanie numeru obrębu ewidencyjnego jest skorzystanie z OnGeo.pl

 1. Wchodzimy mapę OnGeo na OnGeo.pl.
 2. Wybieramy interesujący nas obszar za pomocą dostępnych narzędzi:
  1. wskazanie lub wyrysowanie terenu na mapie OnGeo.pl

  2. za pomocą wyszukiwarki numerów działek ewidencyjnych i adresów pocztowych na mapie: 

    
    
 3. Po zaznaczeniu na mapie odpowiedniego obszaru, numer obrębu ewidencyjnego pojawi się w panelu po lewej stronie przy numerze ewidencyjnym działki i jej powierzchni: 

Co to jest grupa rejestrowa?

Grupa rejestrowa to posegregowane według określonych zasad jednostki rejestrowe gruntów, lokali i budynków. Na podstawie grupy rejestrowej dowiemy się czy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, urząd lub inny podmiot.

Wyróżnia się 16 grup rejestrowych, zgodnie z poniższą tabelą: 

Grupa rejestrowaZasady zaliczania działek ewidencyjnych do grup rejestrowychZasady zaliczania działek ewidencyjnych do grup rejestrowych
1Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa ze statusem podmiotu, przyjmującym wartość 3* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lub 9**.
2Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością Skarbu Państwa ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 3* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 1**.
3Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawneDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 6*.
4Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu gminy lub związków międzygminnych lub związków metropolitalnych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 4* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 2, 3, 4, 5, 7 lub 9**.
5Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością gminy lub związków międzygminnych lub związków metropolitalnych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 4* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 1**.
6Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnegoDziałki ewidencyjne, które są własnością jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 15, 16 lub 17*.
7Osoby fizyczneDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu osób fizycznych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 1, 32, 33, 34 lub 35*.
8SpółdzielnieDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu spółdzielni ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 23, 24 lub 38*.
9Kościoły i związki wyznanioweDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu kościołów i związków wyznaniowych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 25*.
10Wspólnoty gruntoweDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu wspólnot gruntowych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 41*.
11Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu powiatów i związków powiatów ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 37* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 2, 3, 4, 5, 7 lub 9**.
12Powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością powiatów i związków powiatów ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 37* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 1**
13Województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;Działki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu województw ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 36* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 2, 3, 4, 5, 7 lub 9**.
14Województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością województw ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 36* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 1**.
15Spółki prawa handlowegoDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu spółek prawa handlowego ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 26 lub 27*.
16Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1–15Działki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu innych podmiotów nie wymienionych w punktach 1–15*.

*Status podmiotu przyjmuje wartości zgodnie z klasą EGB_StatusPodmiotuEwid, czyli w diagramie „dane podmiotowe” załącznika nr 6 do rozporządzenia EGIB.

**Rodzaj władania przyjmuje wartości zgodnie z klasą EGB_RodzajWładania, czyli w diagramie "udziały" załącznika nr 6 do rozporządzenia EGIB.

Jak sprawdzić właściciela nieruchomości na podstawie danych z grupy rejestrowej

Generując Raport OnGeo w temacie dane z ewidencji gruntów i budynków uzyskasz informacje o grupie rejestrowej działki. Poniżej przedstawiony został fragment Raportu o Terenie zawierający informacje o grupie rejestrowej działki:

Dzięki tym informacjom możesz w 5 minut bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy wskazana przez ciebie działka należy np. do osoby fizycznej, Skarbu Państwa lub jednostki terytorialnej.

Mapa satelitarna z granicami działek dostępna jest w usłudze Raport o działce OnGeo. Dane dotyczące numerów i granic działek są na bieżąco aktualizowane, natomiast mapa satelitarna pobierana jest z danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Połączenie mapy satelitarnej z granicami działek umożliwia szybką weryfikacje wybranego terenu i działki ewidencyjnej.

Do czego może Ci się przydać mapa satelitarna Geoportalu OnGeo.pl

 • weryfikacja przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 • sprawdzenie nieruchomości przed zakupem,
 • planowanie inwestycji budowlanych,
 • inwentaryzacja infrastruktury technicznej,
 • sprawdzenie dostępu do drogi,
 • analiza potencjału inwestycyjnego terenu ze zdjęć satalitarnych.

Poniżej przedstawiona została mapa satelitarna z granicami działek z Raportu o działce: 

Portal OnGeo umożliwia przeglądanie mapy satelitarnej dostarczonej przez usługę Google Maps, zasięg mapy obejmuje cały świat, natomiast dla obszaru Polski została udostępniona dodatkowa nakładka - mapa działek ewidencyjnych. Mapa satelitarna Polski jest cyklicznie aktualizowana na bazie zdjęć satelitarnych, dzięki czemu możesz przeglądać najaktualniejsze dane na mapie. Ortofotomapa satelitarna jest bardzo wyraźna, więc bez problemu odnajdziesz interesujące cię miejsca oraz działki.

W celu przełączenia warstwy mapy na mapę satelitarną kliknij w lewym dolnym rogu na kafelek zmiany warstwy mapy i wybierz odpowiednią kompozycję mapową.

W celu wyświetlenia granic i numerów działek musisz przybliżyć się w widoku mapy. Granice działek na mapie satelitarnej w OnGeo.pl zostały przedstawione żółtym kolorem, jak przedstawiono na poniższym obrazku: 

Mapa satelitarna z granicami działek w portalu OnGeo.pl

Dokładne wymiary i powierzchnia działki w Raporcie o działce

Generując Raport o działce w portalu OnGeo uzyskasz mapkę z przedstawionymi dokładnymi wymiarami każdego odcinka załamania granicy działki. W Raporcie znajduje się również informacja o powierzchni i obwodzie działki

Dodatkowo w Raporcie otrzymasz wykaz tabelaryczny zawierający wszystkie punkty graniczne działki, ich współrzędne oraz odległości pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Z poziomu Raportu możesz również pobrać dane źródłowe punktów załamania granic i wczytać je w zewnętrznych aplikacjach np.: w telefonie, GPS, oprogramowaniu CAD/GIS.

Poniżej przedstawiona została przykładowa strona Raportu: 

 

Pomiar działki na interaktywnej mapie

Jeśli potrzebujesz sprawdzić wymiary działki ewidencyjnej, możesz także skorzystać z narzędzi pomiarowych dostępnych na portalu OnGeo.pl. W tym celu przybliż się w widoku mapy do konkretnej działki, a następnie skorzystaj z narzędzi do pomiaru odległości, które dostępne są po prawej stronie okna portalu. Pomiar dokonany w ten sposób nie będzie jednak bardzo dokładny, jednakże jeżeli potrzebujesz ogólnej informacji o wymiarach i powierzchni działki to powinno Ci to wystarczyć. 

Poniżej przedstawiono lokalizację narzędzi do pomiaru działki na mapie w portalu OnGeo: 

Szukaj działki
Szukaj adresu
Wskaż na mapie