Regulamin i polityka prywatności

Regulamin Serwisu OnGeo ze zmianami

Wszedł w życie z dniem 22.06.2017 r.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu OnGeo.pl

I. DEFINICJE

SERWIS – OnGeo.pl serwis internetowy dostępny za pośrednictwem domeny www.ongeo.pl, umożliwiający korzystanie z usług dostarczanych przez Serwis, w tym oglądania oraz zamieszczania ogłoszeń dotyczących m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości oraz ich umiejscowienia na mapie.

UŻYTKOWNIK - każdy podmiot lub osoba, korzystający z Serwisu, w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych tj. zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Wobec użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta używana jest nazwa Użytkownik Zarejestrowany.

UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY - Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną spełniający przesłanki definicji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.94). Użytkownik Indywidualny może dokonać zakupu w Serwisie poprzez założenie konta lub podanie adresu e-mail w przypadku skorzystania z opcji zakupu bez rejestracji konta. Podany przez Użytkownika adres e-mail w trakcie zakupu bez rejestracji konta nie może pokrywać się z adresem e-mail zarejestrowanym w bazie Serwisu.

PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie korzystają z praw konsumenta. Przedsiębiorca rejestruje konto biznesowe na podstawie niniejszego regulaminu i może skorzystać z opcji wskazania określonej liczby swoich pracowników jako użytkowników – użytkownicy korporacyjni.

PRZEDSIĘBIORCA BRANŻOWY – przedsiębiorca prowadzący swoją działalność w branży nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, w szczególności zajmujący się zawodowo pośrednictwem lub obrotem nieruchomościami, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorzy prywatni, biura projektowe, TBS-y , nie korzystający z praw przysługujących Konsumentowi, obowiązany do wskazania w chwili rejestracji swojej przynależności do branży nieruchomości poprzez wybór odpowiedniej formy deweloper/ biuro nieruchomości / inna działalność branży nieruchomości. Przedsiębiorcy branżowi korzystają z cenników standardowych oraz z cenników przewidzianych wyłącznie dla tej grupy podmiotów.

RYNEK PIERWOTNY – cześć rynku nieruchomości charakteryzująca się tym, że w przypadku rynku pierwotnego nieruchomości lokalowe/budynkowe nabywane są bezpośrednio od inwestora, który je wybudował (dewelopera) lub podmiotów działających w imieniu i na rzecz inwestora, a przedmiot ogłoszenia nie był nigdy wcześniej wprowadzony do obrotu.

RYNEK WTÓRNY – cześć rynku nieruchomości dotyczący nieruchomości budynkowych/lokalowych/ gruntowych, które nie są oferowane w ramach rynku pierwotnego.

WARUNKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻOWYCH – warunki współpracy Serwisu z przedsiębiorcami branżowymi, określone w załączniku 1b do niniejszego Regulaminu. Warunki te mają pierwszeństwo w stosunku do ogólnych zasad określonych w Regulaminie w przypadku odmiennego uregulowania tej samej kwestii, chyba, że co innego wynika z uregulowań zawartych w załączniku 1b. Akceptacja Regulaminu przez przedsiębiorcę branżowego oznacza zaakceptowanie również warunków dla przedsiębiorców branżowych. Specjalne warunki opisane w załączniku 1b dotyczą wyłącznie podmiotów z grupy przedsiębiorców branżowych i nie mają zastosowania w przypadku innych podmiotów, stąd zmiany w treści załącznika 1b nie dotyczą innych Użytkowników i nie stanowią zmiany umowy zawieranej z innymi Użytkownikami, co oznacza, że nie stanowią podstawy do rozwiązania umowy z tytułu zmian w Regulaminie. Ta sama zasada dotyczy również cenników przeznaczonych dla przedsiębiorców branżowych.

UŻYTKOWNIK KORPORACYJNY - osoba fizyczna będąca pracownikiem Przedsiębiorcy, któremu ww. podmiot powierza korzystanie z Serwisu, poprzez udostępnienie mu konta korporacyjnego.

ODWIEDZAJĄCY - użytkownik, który nie dokonał rejestracji konta, a korzysta z części usług nieodpłatnych dostępnych w Serwisie, w szczególności przegląda Ogłoszenia lub dokonuje ich wydruku.

OPERATOR PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH - podmiot, za pośrednictwem którego dokonane są płatności przez Użytkownika za pomocą środków elektronicznych, nie będący Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Podmiot ten jest odpowiedzialny jedynie za przekazywanie opłat pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Regulamin korzystania z usług operatora płatności elektronicznych dostępny jest na stronie danego operatora. Lista operatorów współpracujących z Serwisem znajduje się w zakładce Regulamin i polityka prywatności - Operatorzy płatności.

USŁUGODAWCA - właściciel Serwisu, którym jest OnGeo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000565289, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.:12 34 09 449.

UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU - umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji (założył konto oraz dokonał jego aktywacji za pomocą wiadomości e-mail).

PUNKTY - znaki elektroniczne używane wewnątrz Systemu umożliwiające elastyczne rozliczanie zróżnicowanych usług w ramach wszystkich typów kont. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 100 poz. 1175).

UMOWA USŁUGI PŁAĆ PUNKTAMI - Umowa zawierana między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą w chwili dokonania zakupu Punktów wg obowiązującego cennika, umożliwiająca korzystanie z płatnych usług w Serwisie. Zakupione punkty są gromadzone na koncie Użytkownika. Usługa płacenia Punktami jest związana z umową na świadczenie usług Serwisu. Umowa usługi płać Punktami to umowa dostawy treści cyfrowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Punkty mogą zostać wykorzystane w okresie obowiązywania umowy na korzystanie z Serwisu. Rozliczenie Punktów w przypadku rozwiązania umowy regulowane jest poszczególnymi zapisami Regulaminu. Użytkownik uprawniony jest do zakupienia ilości Punktów odpowiadającej dokładnej wartości za daną usługę lub do dowolnej ilości Punktów. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał dokonać publikacji Ogłoszenia lub płatności za inną dostępną w Serwisie usługę z wykorzystaniem usługi płać Punktami a na jego koncie będzie zgromadzona zbyt mała ilość Punktów, Użytkownik zostanie o tym poinformowany oraz będzie mógł dokonać doładowania konta. Punkty ważne są do wykorzystania, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat. Po upływie tego terminu tracą ważności i nie jest zwracana ich równowartość.

REGULAMIN - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

RAPORT O TERENIE – (dalej Raport) usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi informacji w formie raportu elektronicznego powstałego w oparciu o wybrane dane źródłowe (przestrzenne), dostępne dla zadanego przez Użytkownika obszaru. Dane stanowiące podstawę Raportu są pozyskane od podmiotów zewnętrznych, stąd informacje zawarte w Raporcie mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy podejmowania przez Użytkownika czynności lub działań prawnych. W szczególności z uwagi na powyższy fakt, tj. że dane stanowiące podstawę raportu pochodzą od podmiotów trzecich, w tym instytucji publicznych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność oraz prawdziwość. Usługa jest płatna zgodnie z obowiązującym w tym zakresie cennikiem. Po dokonaniu wyboru obszaru poprzez wskazanie działki ewidencyjnej (lub kilku działek o łącznej powierzchni do 100 ha) lub zaznaczenie odpowiedniego obszaru (do 100 ha), Użytkownik uzyska informacje na temat możliwych do realizacji zakresów tematycznych raportu oraz o wysokości opłaty. W przypadku wskazania obszaru większego niż 100 ha konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta, celem ustalenia indywidualnych warunków realizacji. Po opłaceniu usługi Raport będzie dostępny dla Użytkownika w formie cyfrowej w formacie PDF oraz w formie indywidualnego adresu URL. Raport dostępny w formie indywidualnego adresu URL będzie aktywny przez 12 miesięcy od dnia zakupu (po upływie terminu ważności adresu URL raport będzie dostępnym jedynie w formie PDF). Serwis wyraża zgodę na umieszczanie ww. adresu URL w okresie jego aktywności na innych stronach www w  celach informacyjnych. Zakazane jest wykorzystywanie w tym publikowanie ww. adresu URL na stronach zawierających treści niezgodne z prawem, naruszających lub mogących naruszyć dobra osobiste innych osób lub podmiotów, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego w tym powszechnie obowiązujące zasady i normy, w  szczególności mowa jest tu o treściach z podtekstem seksualnym oraz wszelkich treściach noszących znamiona pornograficzne. W sytuacji ujawnienia złamania zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego deaktywowania adresu URL oraz zgłoszenia naruszeń odpowiednim organom, oraz w zależności od decyzji zablokowanie konta Użytkownika lub jego usunięcie. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie należy się zwrot opłaty lub równowartości Punktów. W szczególnych przypadkach, w uznaniu reklamacji, Usługodawca może wygenerować nowy adres URL zastępujący pierwotny adres URL.

ALERT- usługa dostępna wyłącznie przy skorzystaniu z usługi Raport o terenie, ważna przez 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Zawarcie umowy na usługę pn. Alert następuje z chwilą przesłania potwierdzenia przez Usługodawcę na adres e-mali wskazany przez Użytkownika. Użytkownik, który wykupił usługę Raport o terenie dla danego obszaru może skorzystać z dodatkowej usługi pn. Alert, polegającej na powiadomieniu go o zaistnieniu zmiany danych w takim zakresie w  jakim został przez niego wykupiony Raport o terenie. Nie jest możliwe wykupienie usługi Alert bez wcześniejszego skorzystania z usługi Raport o terenie dla danego terenu. Usługa Alert polega na tym, że w przypadku wystąpienia zmian lub aktualizacji w danych objętych Raportem o terenie oraz Alertem Użytkownik uzyska taką informację na wskazany przez siebie adres e-mail, natomiast szczegóły zmian będą dostępne na koncie Użytkownika w Serwisie. Usługę Alert na danym Raporcie o terenie można uruchomić równocześnie z uruchomieniem Raportu o terenie lub w terminie późniejszym. W przypadku Użytkowników dokonujących zakupu bez rejestracji możliwe jest zakupienie Alertu jedynie wraz z zakupem Raportu - nie ma możliwości zakupu samego Alertu w terminie późniejszym.

KONTO - udostępniona Użytkownikowi zorganizowana część Serwisu, zabezpieczona i identyfikowalna za pomocą loginu i hasła przypisanego do danego Użytkownika, za pomocą której może on administrować określonymi działaniami w ramach wykorzystania Serwisu w ramach zawartej umowy.

KONTO INDYWIDUALNE - konto przeznaczone dla Konsumentów.

KONTO BIZNESOWE - konto przeznaczone dla Przedsiębiorców.

ZABLOKOWANIE KONTA - działanie Administratora Serwisu będące następstwem zaistnienia przesłanek wskazanych w Regulaminie lub umowie z Użytkownikiem, skutkujące uniemożliwieniem dostępu do konta i zablokowaniem wszystkich Ogłoszeń Użytkownika.

ZABLOKOWANIE OGŁOSZENIA - działanie faktyczne, będące skutkiem naruszenia (lub podejrzenia naruszenia) przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub ogólnie obowiązujących norm, które zostaną zidentyfikowane w Ogłoszeniu lub o których Usługodawca poweźmie wiedzę od innych podmiotów. Blokada Ogłoszenia nastąpi również w sytuacji zablokowania konta. Zablokowanie Ogłoszenia oznacza jego wycofanie z publikacji lub całkowite usunięcie z Serwisu. W przypadku zaistnienia podejrzenia dokonania naruszeń opisanych powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo skierowania Ogłoszenia do weryfikacji przez Administratora Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. O wynikach weryfikacji (publikacja lub zablokowanie Ogłoszenia) Użytkownik zostanie poinformowany w ciągu jednego dnia roboczego. Trzykrotne zablokowanie ogłoszenia skutkować może zablokowaniem konta.

OGŁOSZENIE - ogłoszenie sporządzone przez Użytkownika na formularzu dostępnym na stronie Serwisu, dotyczące nieruchomości, zamieszczane w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie.

CZAS EMISJI OGŁOSZENIA - czas publikacji Ogłoszenia, za który Użytkownik zapłacił wykupując usługę publikacji Ogłoszenia. W przypadku wycofania Ogłoszenia z publikacji przez Użytkownika, okres niedostępności publicznej ogłoszenia jest wliczany do czasu emisji.

SKALA EMISJI OGŁOSZENIA - określony w cenniku usług przedział skalowy mapy stanowiącej podkład do publikowanych za pośrednictwem Serwisu ogłoszeń, przy którym dane Ogłoszenie jest widoczne na mapie. UMOWA NA USŁUGĘ WYRÓŻNIANIA – Umowa zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą w chwili dokonania zakupu usługi polegającej wyświetlaniu ogłoszenia Użytkownika w skali wyższej niż ta, w której dane ogłoszenie zostało opublikowane pierwotnie. Umowa Usługa wyróżnij jest związana z umową na świadczenie usług Serwisu. Wyróżnienie następuje na liczbę dni pozostałą do zakończenia czasu emisji danego ogłoszenia. Cennik w formie kalkulatora usługi jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Uruchomienie usługi następuje po zaksięgowaniu wpłaty, a w przypadku skorzystania przez Użytkownika z płatności za pomocą usługi płac punktami po odliczeniu z konta Użytkownika wskazanej liczby punktów. Skorzystanie z usługi wyróżniania umożliwia i oznacza publikacje ogłoszenia jedynie w skali wyższej niż dotychczasowa.

FOTOOGŁOSZENIE – rodzaj ogłoszenia dostępnego w Serwisie, które nie zostało wprowadzone przez Użytkownika. Fotoogłoszenie jest obrazem cyfrowym bannerów z ogłoszeniami nieruchomości we wskazanej okolicy, dostępnych w miejscach publicznych, które zostały umieszczone w Serwisie przez Serwis celem ułatwienia uzyskania informacji o nich przez Użytkownika. Właściciele informacji ujawnionych w foto ofertach mają możliwość przekształcenia ich w pełnoprawne ogłoszenia lub usunięcia ich z Serwisu. Z uwagi na charakter fotoogłoszeń i ich publiczną dostępność Serwis nie odpowiada za prawdziwość wskazanych w fotoogłoszeniu danych oraz ich aktualność. W miarę możliwości Serwis będzie pozyskiwał informacje o aktualności wyświetlanych foto ogłoszeń. Zasady odpowiedzialności z rozdz. V mają pełne zastosowanie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.ongeo.pl za pośrednictwem oficjalnej strony Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu, zwanym w dalszej części Usługodawcą, jest spółka OnGeo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000565289, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.: 12 34 09 449.
 3. Regulamin Serwisu może ulec zmianie, o czym Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie zmian na stronie www Serwisu. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji. Przewidywane zmiany mogą mieć miejsce w szczególności z uwagi na zmiany stanu prawnego, rozwój technologiczny Serwisu lub też być spowodowane rozszerzeniem zakresu świadczonych przez Serwis usług.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku, kiedy nie wyraża zgody na zmiany dokonane w Regulaminie. Nie dotyczy to zmian wynikających ze zmian obowiązującego prawa lub koniecznych z uwagi na potrzebę usunięcia z Regulaminu zapisów niezgodnych z prawem. W takim wypadku wypowiedzenie nie przysługuje, a złożone będzie traktowane jako zwykłe wypowiedzenie, w związku z którym nie przysługuje zwrot wartości zakupionych Punktów. W przypadku dokonywania zmian Regulaminu dotyczących określonej grupy Użytkowników, tylko im przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z uwagi na zmiany Regulaminu przewidziane w ustawie.
 5. Usługodawca informuje, że w przypadku części usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu skorzystanie z nich wymagać będzie od Użytkownika dokonania rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www Serwisu i założenia konta. Oznacza to założenie konta Użytkownika i procedurę jego aktywacji. Użytkownik uzyska informację o konieczności dokonania rejestracji w momencie podjęcia na stronie Serwisu czynności łączących się z koniecznością jej dokonania. Rejestracja wraz z potwierdzeniem i aktywacją konta jest równoznaczna z zawarciem umowy na korzystanie z usług Serwisu. Umowy na poszczególne usługi (przykładowo opublikowanie oraz zakup pakietu Punktów) zawierane są w chwili potwierdzenia ich e-mailem wysłanym na adres e-mail Użytkownika. Usługodawca informuje również, że część usług (oraz funkcjonalności) jest dostępna Użytkownikom bez konieczności złożenia konta - bezpłatnie lub płatnie. W wypadku usług bezpłatnych Usługodawca zastrzega sobie, że skorzystanie z nich będzie wymagać wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody, gdyż w każdym przypadku jest ona dobrowolna, z uwagi jednak na bezpłatny charakter usług (lub funkcjonalności) skutkiem braku wyrażenia ww. zgody będzie niemożność ich uruchomienia (skorzystania z usług). W przypadku wyrażenia ww. zgody Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że w przypadku usług, do realizacji których zgoda jest niezbędna z uwagi na obowiązujące przepisy lub charakter usługi, umowy zawarte na dane usługi będą wymagały rozwiązania. W odniesieniu do innych usług nie mających charakteru ze zdania poprzedniego Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z usługi(lub funkcjonalności) również po cofnięciu zgody.
 6. Użytkownikowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Zgodnie z ww. ustawą termin na złożenie oświadczenia zostaje dochowany z chwilą wysłania oświadczenia.
 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 6 powyżej w sytuacji zawarcia umów:o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Usługodawca zastrzega sobie, iż z uwagi na rodzaj świadczonych usług może: wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość; wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość; wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zakupu Punktów w zakresie zwrotu wartości Punktów obowiązuje pkt. 20 niniejszego regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody przez Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę oraz późniejszego skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zobowiązany będzie on do zapłaty Usługodawcy za usługę kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której odstąpił skutecznie od umowy oraz opłaty manipulacyjnej.
 9. W związku z wykorzystaniem usług Operatora płatności elektronicznych Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż dokument księgowy wystawiony będzie na Usługodawcę, a płatność dokonywana jest na konto Operatora.
 10. Usługodawca może zawrzeć odrębne umowy na piśmie z Użytkownikiem. W przypadku zaistnienia okoliczności ze zdania poprzedniego oraz w sytuacji zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem a zapisami umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
 11. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w ramach lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest zobowiązany do wskazania tego faktu w momencie rejestracji, poprzez zarejestrowanie się za pomocą konta biznesowego. Brak podania tej informacji w tym zarejestrowanie się za pomocą konta indywidualnego, traktowany będzie jako dokonanie rejestracji niezgodnie z Regulaminem oraz będzie skutkować rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze wszystkimi skutkami przewidzianymi w Regulaminie, w szczególności utratą Punktów.
 12. Użytkownik celem zawarcia umowy na korzystanie z Serwisu lub umowy zawieranej bez rejestracji konta z Usługodawcą obowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie zawarcia umowy. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierać również informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisów w trakcie zawierania umowy obowiązany jest do podania swoich danych osobowych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe.
 14. Usługodawca informuje, iż celem prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz do celów promocji własnej oraz marketingu usług Usługodawcy ww. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest firma OnGeo sp. z o.o. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu we własne dane oraz dokonywanie ich poprawy. Użytkownik będący właścicielem danych ma również prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i żądać ich usunięcia, co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem – właścicielem danych a Usługodawcą.
 15. Usługodawca poinformuje Użytkownika – właściciela danych o fakcie rozwiązania umowy na skutek wycofania zgody na przetwarzanie danych wnosząc jednocześnie o potwierdzenie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W przypadku potwierdzenia przez Użytkownika –właściciela danych woli cofnięcia zgody na przetwarzanie danych uważa się, że zawarte umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron.
 16. Użytkownik – właściciel danych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych (Usługodawca) może, z zachowaniem przepisów prawa, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe są szyfrowane i nawet ich przechwycenie nie pozwala na swobodne odczytanie danych przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: kontakt@ongeo.pl.
 17. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik- właściciel danych osobowych zgadza się również na przekazywanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz środków ochrony, do innych podmiotów zewnętrznych, z którymi Serwis nawiąże współpracę na zasadach partnerstwa w celach szerszej prezentacji ogłoszeń Użytkowników, także w ramach innych serwisów. Informacje o Partnerach Serwisu będą umieszczane na stronie Serwisu w zakładce Partnerzy.
 18. Usługodawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. W żadnym wypadku korzystanie z Serwisu nie może być interpretowane jako nabycie przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów zawartych w Serwisie. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Ustawy o prawie autorskim i innych prawach pokrewnych (dalej Ustawa). W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest ich kopiowanie w całości lub w części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku, kiedy ilość materiałów pobieranych ze stron Serwisu wskazywać będzie na ich kopiowanie, a nie przeglądanie Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 19. Zawarcie umowy na korzystanie z usług Serwisu następuje poprzez zarejestrowanie konta przez Użytkownika, czego dowodem jest potwierdzenie tego faktu poprzez e-mail wysyłany do Użytkownika przez Usługodawcę i aktywacja konta przez Użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta, co następuje poprzez: wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, z chwilą rozwiązania umowy przez Usługodawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie bez zachowania terminu wypowiedzenia, bądź z chwilą skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy na korzystanie z usług Serwisu zakończone zostaje świadczenie wszelkich usług przez Usługodawcę, obowiązywanie tracą również Punkty zgromadzone na koncie Użytkownika. Umowa na korzystanie z usług bez dokonywania rejestracji konta jest zawierana w chwili zaakceptowania zamówienia złożonego przez Użytkownika przez Usługodawcę, co jest potwierdzone przesłaniem na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 20. Jeśli w chwili rozwiązania umowy na korzystanie z usług Serwisu Użytkownik ma na swoim koncie niewykorzystane Punkty (zawarł wcześniej umowę na usługę płać punktami), a rozwiązanie umowy nastąpiło poprzez jej wypowiedzenie przez Usługodawcę z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika lub przez Użytkownika na skutek zmian w Regulaminie, Usługodawca zwróci równowartość niewykorzystanych Punktów w walucie, w której dokonano wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Użytkownika z uwzględnieniem zatrzymania stałej opłaty w wysokości 3% wartości zgromadzonych Punktów – nie mniej niż 50 zł tytułem dokonania opłat manipulacyjnych. W przypadku rozwiązania umowy z winy Użytkownika Punkty tracą swoją ważność, a ich równowartość nie jest zwracana.
 21. Usługodawca jest upoważniony do usunięcia danego Ogłoszenia z Serwisu - o czym niezwłocznie informuje danego Użytkownika, chyba że regulamin stanowi inaczej, w przypadku gdy uzyska wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub informację od właściwych organów państwowych, że dane Ogłoszenie Użytkownika narusza lub stanowi usiłowanie naruszenia, obejście lub próbę obejścia: powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz w sytuacjach zagrażających prawidłowemu działaniu Serwisu lub uniemożliwiających korzystanie z usług innym Użytkownikom. W sytuacji wskazanej w niniejszym punkcie Użytkownikowi nie należy się zwrot uiszczonej opłaty ani odszkodowanie. Usługodawca uprawniony jest, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia, do czasowego zablokowania lub usunięcia danego Ogłoszenia, weryfikacji Ogłoszenia, zablokowania konta danego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.
 22. Usługodawca informuje, że w trakcie prowadzenia działalności uprawniony jest do organizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych. W tym celu tworzone będą odrębne Regulaminy Promocji dotyczące danej akcji,zawierające m.in. warunki udziału i korzystania z promocji. Oznacza to, że w trakcie obowiązywania danej promocji możliwe jest czasowe wyłączenie obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz zapisów Regulaminu Promocji. Dla Użytkownika, który skorzysta z danej promocji wiążące będą, w czasie trwania promocji, postanowienia danego Regulaminu promocji z pierwszeństwem do niniejszego Regulaminu.
 23. Usługodawca może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe na temat towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące (newsletter), pod jednak warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili wyrażoną zgodę cofnąć. Aby otrzymywać newsletter nie jest wymagane zarejestrowanie w Serwisie. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta w Serwisie umowa na newsletter zostaje zawarta w momencie przesłania na adres e-mail Użytkownika potwierdzającej wiadomości mailowej. Obu Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy na newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Zapisy regulujące kwestie spraw konsumenckich mają odpowiednie zastosowanie w kwestii umowy na newsletter.
 24. W Serwisie dostępne są funkcjonalności pozwalające na uzyskiwanie informacji o nowościach w Serwisie (powiadomienia): a) w przypadku ogłoszeń - powiadomienia o ogłoszeniach pojawiających się w Serwisie o interesujących Użytkownika cechach. Użytkownik może aktywować ww. powiadomienia poprzez podanie żądanych cech ogłoszeń, podanie adresu e-mail oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku. b) w przypadku raportów o terenie - usługa, która informuje o nowych danych, które nie były dostępne na zadanym przez Użytkownika terenie, w chwili zapisu na powiadomienia. Aktywacja powiadomienia dla raportów jest możliwa również w chwili zakupu danego raportu zarówno dla Użytkowników posiadających konto jak i Użytkowników dokonujących zakupu bez rejestracji. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (dotyczy wszystkich rodzajów powiadomień) zostanie wysłany link aktywacyjny, po kliknięciu którego powiadomienia zostaną aktywowane. W przypadku Użytkowników posiadających już konta w Serwisie, po wpisaniu adresu oraz kliknięciu przycisku na wskazany adres e-mail zostanie wysłany jedynie e-mail potwierdzający aktywację powiadomień.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca umożliwi Użytkownikowi publikację Ogłoszeń w dowolnej ilości na stronach Serwisu.
 2. Celem zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz „Dodaj ogłoszenie”, wypełniając co najmniej informacje wskazane jako obowiązkowe oraz zamieszczając minimum jedno zdjęcie oraz dokonuje opłaty. Publikacja jest możliwa po dokonaniu opłaty. W miejscach przewidzianych na umieszczanie zdjęć zabrania się wprowadzania plików multimedialnych. Możliwa jest ponowna publikacja ogłoszeń po upływie czasu emisji ogłoszenia. Ponowna publikacja ogłoszenia bezpłatnego może być dokonana za pomocą linka udostępnionego przez Usługodawcę, bez konieczności ponownego logowania do konta Użytkownika.
 3. Użytkownik, który nie posiada na koncie odpowiedniej liczby Punktów, a zamierza skorzystać z tej formy płatności i przed publikacją musi dokonać ich zakupu celem ich wymiany za usługę publikacji, może zachować wypełniony formularz Ogłoszenia w zakładce „nieopublikowane” bez utraty wprowadzonych danych oraz dokonać publikacji Ogłoszeń w dogodnym dla siebie terminie poprzez kliknięcie przycisku Publikuj i uruchomienie procedury opisanej w pkt. 2 powyżej.
 4. W trakcie okresu publikacji Ogłoszenia – wynikającego z dokonanego przez Użytkownika wyboru z dostępnej oferty Serwisu - Użytkownik może zarządzać treścią Ogłoszenia, w tym również zawiesić jego publikację na wybrany przez siebie okres. Okres zawieszenia nie wpływa na przedłużenie terminu publikacji wybranego przez Użytkownika. Ogłoszenie zawieszone zostaje umieszczone w folderze „wstrzymane”. Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem (wystarczy forma e-mail) o dokonanie poprawy treści danego ogłoszenia Użytkownika i wyraża zgodę na dokonanie przez Usługodawcę ww. poprawek wyłącznie w zakresie określonym przez Użytkownika.
 5. Użytkownik dokonując publikacji może wskazać formę kontaktu ze strony potencjalnych kontrahentów: albo poprzez udostepnienie adresu e-mail albo poprzez udostepnienie numeru telefonu. Każdorazowo na stronie Serwisu dotyczącej konkretnego Ogłoszenia Usługodawca umieszcza formularz kontaktowy „Zapytaj o ogłoszenie”, za pomocą którego każdy użytkownik może przesłać wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia. Serwis nie ujawnia w tym przypadku adresu Użytkownika wystawiającego Ogłoszenie, natomiast utrwala przedmiotowe wiadomości.
 6. Zabronione jest, za wyjątkiem przypadków dla których Użytkownik uzyska pisemną zgodę Usługodawcy, umieszczenie konkurencyjnych linków do serwisów innych niż Serwis w treści Ogłoszenia. Zgoda Usługodawcy jest możliwa w sytuacji, kiedy informacje zawarte pod wskazanymi linkami mogą przynieść korzyść innym Użytkownikom lub też jest to odwołanie do własnej strony www Użytkownika. Usługodawca zezwala na umieszczenie w treści ogłoszenia linku do serwisu youtube.com pod warunkiem, że link ten będzie stanowił odesłanie do informacji związanych z przedmiotem danego ogłoszenia w Serwisie OnGeo.pl.
 7. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie treści Ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie, a także korzystanie z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlanie w celach komercyjnych), bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela ww. danych i informacji.
 8. Usługodawcy przysługują wyłączne prawa własności (w tym prawa własności intelektualnej, oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie) do elementów graficznych, rozwiązań technicznych, w zakresie kompozycji i układu poszczególnych elementów, jak również znaków towarowych, z wyjątkiem treści, których właścicielem jest Użytkownik.
 9. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia, w przypadku błędnego wypełnienia Ogłoszenia i poszczególnych jego pól. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy wbrew postanowieniom Regulaminu w treść Ogłoszenia zostaną wprowadzone treści odmienne niż wskazane w formularzu.
 10. Usługodawca nie wyraża zgody na umieszczanie w Serwisie treści niezgodnych z prawem, naruszających lub mogących naruszyć dobra osobiste osób lub podmiotów, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego w tym powszechnie obowiązujące zasady i normy etyczne i moralne, w szczególności mowa jest tu o treściach z podtekstem seksualnym oraz wszelkich treściach noszących znamiona pornograficzne. Usługodawca w sytuacji ujawnienia takich treści uprawniony jest do natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia oraz zgłoszenia naruszeń odpowiednim organom. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie należy się zwrot opłaty lub równowartości Punktów.
 11. Zawierając umowę na korzystanie z usług Serwisu Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem materiałów stanowiących treść Ogłoszenia oraz, że nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich. Jednocześnie poprzez zawarcie umowy Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu lub jego fragmentów, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Usługodawcy. W ramach udzielonej licencji Usługodawca uprawniony jest do: powielania, publikacji i wyświetlania utworu lub jego części dla nieograniczonego kręgu odbiorców, za pośrednictwem dowolnego środka przekazu, w miejscu i czasie przez siebie określonym. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec Usługodawcy wykonywania praw autorskich osobistych. Do materiałów nie będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zapisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
 12. W trakcie publikacji Użytkownik może zdecydować o opublikowaniu ogłoszenia w wyższej skali, co umożliwi wyświetlenie danego ogłoszenia w miejscu bardziej widocznym na mapie, wskazanym przez Użytkownika (np. dzielnica, miasto, kraj). Aby skorzystać z tej opcji Użytkownik klika przycisk „wyróżni” i wybiera skalę, w której ogłoszenie ma być widoczne. Każdorazowo po wyborze skali Użytkownik zostanie poinformowany również o cenie danego wyróżnienia. W każdym momencie procesu wyróżnienia poprzedzającym zapłatę (płatność bezpośrednia bądź płatność punktami) Użytkownik może zrezygnować z usługi poprzez kliknięcie przycisku „anuluj”.
 13. Użytkownik ma możliwość skorzystania z oferowanych przez Serwis Raportów o Terenie. Celem skorzystania z usługi należy zaznaczyć interesujący użytkownika obszar na mapie, przy czym obszar ten nie może być większy niż 100 hektarów. Korzystanie z raportów wymaga rejestracji i posiadania konta w Serwisie. Użytkownicy Zarejestrowani mają dostęp do wszystkich zamówionych przez siebie raportów poprzez swoje konto na Serwisie. Z uwagi na fakt, że dane stanowiące podstawę Raportu pochodzą od podmiotów zewnętrznych, raport ma charakter jedynie pomocniczy i nie może stanowić wyłącznej podstawy podjęcia przez Użytkownika czynności lub działań prawnych. Usługodawca nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność danych udostępnianych przez podmioty trzecie, w związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że przedstawiane informacje mogą nie być kompletne z uwagi na brak dostępności danych źródłowych oraz oraz mogą być niepoprawne z uwagi na błędy w danych źródłowych. Celem raportu jest udostępnienie Użytkownikowi możliwie najszerszej gamy informacji, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji Użytkownik winien dokonać sprawdzenia stanu faktycznego bezpośrednio w instytucjach oraz urzędach będących dysponentami danych źródłowych. Usługodawca nie gwarantuje poprawności, ani kompletności informacji zawartych w Raporcie.

IV. REKLAMACJA USŁUG

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przez Serwis. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej przesłanej na adres Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Ogłoszenia oraz Użytkownika, czyli minimum: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności powodujące wniesienie reklamacji. Z treści zgłoszenia powinny również wynikać konkretne żądania Użytkownika (reklamującego).
 3. W przypadku braków dotyczących informacji identyfikujących, o których mowa w ustępie poprzednim, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji wskazując zakres niezbędnych uzupełnień. Dopiero po uzupełnieniu zgłoszenia o niezbędne dane rozpoczyna się bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.
 4. Reklamację rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że termin liczony jest od daty prawidłowo złożonej reklamacji w przypadku uzupełnień. Usługodawca przekaże Użytkownikowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularz rejestracyjnym.
 5. W sytuacji uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca daje również Użytkownikowi możliwość wyboru bądź to realizacji żądań zawartych w reklamacji, bądź ponownego wykonania usługi w sytuacjach dotyczących niewykonania usługi. W sytuacji rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej za usługę opłaty w całości lub części, zwrot ten zostanie przekazany na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. W sytuacji, kiedy na żądania Użytkownika została wystawiona faktura VAT, zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

V. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z usług Serwisu w szczególności publikując Ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w tym za prawdziwość, rzetelność treści Ogłoszeń, a także ich zgodność z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującym prawem oraz ogólnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego oraz normami etycznymi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Użytkowników w szczególności za brak zainteresowania Ogłoszeniem Użytkownika, ograniczenia w dostępie do Serwisu spowodowane działaniem siły wyższej, awarii systemów lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy, za prawdziwość i legalność treści Ogłoszeń Użytkowników Serwisu, za zobowiązania zaciągane przez Użytkowników wobec innych Użytkowników lub Odwiedzających, za rezultat kontaktu pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a Odwiedzającym, za jakość ani wartość usługi czy towaru będącego przedmiotem Ogłoszenia.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewykonania usługi lub niedostarczenia towaru będących przedmiotem Ogłoszenia przez Użytkownika dla jego kontrahenta, nienależytego wykonania (w tym nieterminowego lub wadliwego wykonania) zobowiązań pomiędzy Użytkownikiem a jego kontrahentami lub Odwiedzającymi. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za zapłatę ceny za towar lub usługę będącą przedmiotem Ogłoszenia dla Użytkownika.
 4. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez jakikolwiek podmiot z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub zwyczajów lub norm ogólno obowiązujących, Użytkownik niezwłocznie przystąpi do sporu i zobowiązany jest doprowadzić do zwolnienia Usługodawcy od odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszelką szkodę wyrządzoną w związku z wystąpieniem przeciwko Usługodawcy z roszczeniami, w tym zwróci wszelkie poniesione koszty (postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego i inne).
 5. Zapis oraz postanowienia pkt. 4 odnoszą się do wszystkich typów postępowań (cywilne, karne, administracyjne), których podstawę stanowią naruszenia Użytkownika.
 6. Wszelkie działania Użytkownika narażające dobre imię Serwisu lub Usługodawcy lub nakierowane na wyrządzenie szkody wyżej wymienionym, jak również działania zmierzające do utrudnienia korzystania lub uniemożliwienia funkcjonowania Serwisu, skutkować będą usunięciem czasowym lub stałym kont danego Użytkownika, a ponadto podjęciem kroków prawnych przewidzianych w oddzielnych przepisach prawnych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z korzystaniem z usług Serwisu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.
 3. Na żądanie Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych danych osobowych, przesłane do Usługodawcy (w tym również w formie elektronicznej na adres e-mail) udostępni on bez zbędnej zwłoki informacje na temat: ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu; udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych, przesyłając je na wskazany w żądaniu adres e-mail.
 4. Usługodawca informuje, że wedle jego najlepszej wiedzy korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, nie wiąże się z żadnymi zagrożeniami szczególnymi.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka ochrony prywatności (dalej Polityka prywatności) dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w Serwisie internetowym www.ongeo.pl (dalej Serwis). Użyte w niniejszej Polityce prywatności zwroty oznaczone wielką literą zdefiniowane zostały w Regulaminie korzystania z usług Serwisu www.ongeo.pl. W związku z wykonywaną działalnością pragniemy niniejszym zapewnić, iż wszelkie dane osobowe oraz inne dane nieposiadające przymiotu osobowego, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z usług Serwisu, gromadzone są z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad i reguł ogólnie przyjętych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione, zapewniając poszanowanie praw Użytkowników i nie narażając zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli. Niniejszy dokument wskazuje podstawowe zasady jakimi kierujemy się podczas wykonywania naszych obowiązków w zakresie ochrony przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

§ 1

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu www.ongeo.pl i Usługodawcą Serwisu www.ongeo.pl jest firma OnGeo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000565289, NIP: 6793113238, REGON: 361985341 (zwana dalej Usługodawcą lub Administratorem).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez ich wprowadzenie dobrowolnie do formularzy oraz przy rejestracji konta,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").

§ 2

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w szczególności: oznaczenie czasu, adres IP). Dane, podane w formularzu Ogłoszenia, przy rejestracji konta oraz podczas aktualizacji danych za pośrednictwem konta, są przetwarzane w celu realizacji usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca współpracuje w celu realizacji usługi.

§ 3

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerem 986/2016.

§ 4

 1. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich podanie umożliwi jednak skorzystanie z usług Serwisu. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług Serwisu.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu sprzedaży towarów i usług prezentowanych w Serwisie, w celach marketingowych oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 4. Usługodawca może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat towarów i usług oferowanych w Serwisie, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 5

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik zobowiązuje się do ich uaktualnienia za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce Aktualizuj dane w panelu administracyjnym konta danego Użytkownika.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych ze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez Usługodawcę.
 4. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając informacje w powyższym zakresie na adres biura obsługi kontakt@ongeo.pl lub kontaktując się pod numerem 12 34 09 449.

§ 6

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. ustawień regionalnych i językowych Użytkownika;
  3. ustawień personalnych Użytkownika;
  4. identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony Serwisu, ułatwiając wyświetlenie strony, którą jest zainteresowany Użytkownik;
  5. dostosowania zawartość strony internetowej do preferencji Użytkownika;
  6. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, np. brak zapisu informacji wprowadzonych przez użytkownika Serwisu w formularzach, skutkować będzie koniecznością wprowadzania wszystkich informacji od nowa do wcześniej wypełnionych formularzy.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

§ 7

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 8

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Usługodawca może udzielać informacji zebranych w Serwisie upoważnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Warunki dla przedsiębiorców branżowych

Załącznik do Regulaminu nr 1 B

I. DEFINICJE

SERWIS - OnGeo.pl - serwisOnGeo.pl - serwis internetowy dostępny za pośrednictwem domeny www.ongeo.pl, umożliwiający oglądanie oraz zamieszczanie ogłoszeń dotyczących m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości oraz ich umiejscowienia na mapie

PRZEDSIĘBIORCA BRANŻOWY – przedsiębiorca prowadzący swoją działalność w branży nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, w szczególności zajmujący się zawodowo pośrednictwem lub obrotem nieruchomościami, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorzy prywatni, biura projektowe, TBS-y , nie korzystający z praw przysługujących Konsumentowi, obowiązany do wskazania w chwili rejestracji swojej przynależności do branży nieruchomości poprzez wybór odpowiedniej formy deweloper/ biuro nieruchomości / inna działalność branży nieruchomości. Przedsiębiorcy branżowi korzystają z cenników standardowych oraz z cenników przewidzianych wyłącznie dla tej grupy podmiotów.

RYNEK PIERWOTNY – cześć rynku nieruchomości charakteryzująca się tym, że w przypadku rynku pierwotnego nieruchomości lokalowe/budynkowe nabywane są bezpośrednio od inwestora, który je wybudował (dewelopera) lub podmiotów działających w imieniu i na rzecz inwestora, a przedmiot ogłoszenia nie był nigdy wcześniej wprowadzony do obrotu.

RYNEK WTÓRNY – cześć rynku nieruchomości dotyczący nieruchomości budynkowych/lokalowych/ gruntowych, które nie są oferowane w ramach rynku pierwotnego.

WARUNKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻOWYCH – warunki współpracy Serwisu z przedsiębiorcami branżowymi, określone w załączniku 1b do niniejszego Regulaminu. Warunki te mają pierwszeństwo w stosunku do ogólnych zasad określonych w Regulaminie w przypadku odmiennego uregulowania tej samej kwestii, chyba, że co innego wynika z uregulowań zawartych w załączniku 1b. Akceptacja Regulaminu przez przedsiębiorcę branżowego oznacza zaakceptowanie również warunków dla przedsiębiorców branżowych. Specjalne warunki opisane w załączniku 1b dotyczą wyłącznie podmiotów z grupy przedsiębiorców branżowych i nie mają zastosowania w przypadku innych podmiotów, stąd zmiany w treści załącznika 1b nie dotyczą innych Użytkowników i nie stanowią zmiany umowy zawieranej z innymi Użytkownikami, co oznacza, że nie stanowią podstawy do rozwiązania umowy z tytułu zmian w Regulaminie. Ta sama zasada dotyczy również cenników przeznaczonych dla przedsiębiorców branżowych.

UŻYTKOWNIK KORPORACYJNY - osoba fizyczna będąca pracownikiem Przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy branżowego, któremu ww. podmiot powierza korzystanie z Serwisu, poprzez udostępnienie mu konta korporacyjnego.

CENNIK – cennik przeznaczony wyłącznie dla podmiotów z branży nieruchomości (przedsiębiorca branżowy) stanowiący załącznik do Regulaminu, z korzystania którego uprawnieni są jedynie przedsiębiorcy branżowi.

INTERNETOWE BIURA POŚREDNICTWA OGŁOSZEŃ – podmioty gospodarcze pośredniczące w wystawianiu ogłoszeń przez osoby trzecie zarówno osoby fizyczne prawne lub instytucje, czyli świadczące usługi o profilu Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu określa zasady korzystania z Serwisu www.ongeo.pl przez przedsiębiorców branżowych
 2. Celem skorzystania z usług Serwisu przedsiębiorcy branżowi winni nawiązać współpracę na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz warunków dla przedsiębiorców branżowych (Umowa na korzystanie z usług Serwisu) poprzez założenie konta biznesowego ze wskazaniem rynku, na którym dany podmiot działa oraz dopełnieniem procedury zakładania konta wskazanej w Regulaminie. Zabronione jest pod karą usunięcia konta Użytkownika rejestrowanie się podmiotów z branży nieruchomości bez wskazania faktu przynależności do tej branży. Również zabronione jest wykorzystywanie konta innych Użytkowników do publikacji ogłoszeń podmiotów branżowych pod groźbą usunięcia takich ogłoszeń.
 3. Podmioty będące Internetowymi biurami pośrednictwa ogłoszeń mogą skorzystać z usług Serwisu wyłącznie po podpisaniu umowy w formie pisemnej.
 4. Jedno konto Użytkownika przypisane jest do jednego tylko podmiotu. W przypadku, kiedy przedsiębiorca branżowy działa w ramach np. grupy kapitałowej lub innej zbiorowości, każdy z podmiotów zobowiązany jest do założenia własnego konta Użytkownika ze wskazaniem rodzaju rynku na jakim działa. W przypadku niezastosowania się do ww. zasad Usługodawca ma uprawnienie do usunięcia konta danego Użytkownika wraz ze wszystkimi ogłoszeniami lub innymi usługami z których korzysta/skorzystał Użytkownik. W przypadku zaistnienia sytuacji ze zdań poprzednich, zgromadzone na koncie Użytkownika punkty tracą ważność, a ich równowartość nie jest zwracana. Usługodawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z wykonaniem uprawnień opisanych w niniejszym punkcie, w tym za utratę ogłoszeń, punktów lub innych korzyści.
 5. Zabrania się umieszczania ogłoszeń przez podmioty o statusie internetowe biura pośrednictwa ogłoszeń bez odrębnej umowy w formie pisemnej zawartej pomiędzy tymi podmiotami a Usługodawcą. W sytuacji zawarcia takiej umowy internetowe biuro pośrednictwa ogłoszeń przy zakładaniu konta posługiwać się będzie statusem „inne”. W przypadku zidentyfikowania opublikowania ogłoszeń przez takie podmioty za pośrednictwem kont o innym statusie bez pisemnej umowy Usługodawca ma prawo usunąć konto takiego Użytkownika wraz ze wszystkimi ogłoszeniami. Usługodawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z wykonaniem uprawnień opisanych w niniejszym punkcie, w tym za utratę ogłoszeń, punktów lub innych korzyści.
 6. W przypadku ujawnienia naruszeń, o których mowa w pkt. II ppkt 22 Regulaminu poza sankcjami tam przewidzianymi Usługodawca ma prawo wezwać przedsiębiorcę branżowego do zaprzestania dokonywania naruszeń z wyznaczeniem terminu 3-dniowego od wysłania wezwania drogą elektroniczną. Po upływie tego terminu Usługodawca może zablokować publikację wszystkich lub wybranych ogłoszeń Użytkownika.
 7. Sankcje, o których mowa w pkt. II ppkt. 22 Regulaminu oraz pkt. II ppkt. 2 załącznika nr 1b do Regulaminu Usługodawca może zastosować również w sytuacji kiedy w miejscach do tego nie przeznaczonych Użytkownika będzie umieszczał pliki o treści tam nieprzewidzianej w szczególności (np. logo własne, reklamy, przekierowania na własne strony www lub strony podmiotów konkurencyjnych)
 8. Usługodawca umożliwia skorzystanie, m. in. z następujących usług na rzecz przedsiębiorcy branżowego:
  • utworzenie konta biznesowego branżowego umożliwiającego dodawanie, publikację i zarządzanie ofertami i ogłoszeniami nieruchomości,
  • utworzenie indywidualnego adresu prezentującego pełną ofertę nieruchomości danego Użytkownika, (według schematu: ongeo.pl/biz/nazwafirmy),
  • personalizacja konta – dodanie logo firmy, nazwy firmy,
  • możliwość umieszczania mapy z ogłoszeniami Użytkownika w serwisie OnGeo na stronie internetowej Użytkownika. Użytkownicy biznesowi mają możliwość pobrania ze swojego konta na OnGeo kodu (lub fragmentu kodu, ramki), do wstawienia na stronę internetową Użytkownika. Umożliwi to zaprezentowanie na stronie internetowej mapy z ogłoszeniami zamieszczonymi przez użytkownika w serwisie OnGeo,
  • możliwość korzystania z usług w preferencyjnych cenach, dostępnych tylko dla przedsiębiorców branżowymi zgodnie z aktualną ofertą Serwisu.
  • możliwość wykorzystania narzędzi do eksportu ogłoszeń, z  zastrzeżeniem, że do ogłoszeń eksportowanych bez wskazania dokładnego adresu zostanie przypisana przybliżona lokalizacja ustalona na podstawie atrybutów zawartych w  pliku ogłoszenia.
 9. Usługodawca zastrzega, że w  trakcie wykorzystania narzędzi i  programów do automatycznego eksportu Użytkownik zobowiązany jest do zastosowania wymaganych warunków technicznych jakie są mu dostarczone przez producenta tego oprogramowania lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych, nieprawidłowy eksport lub niewłaściwe i  błędne wyświetlanie ogłoszenia w  Serwisie w  przypadku kiedy Użytkownik dokonał eksportu z  naruszeniem lub pominięciem wymaganych warunków technicznych lub z  użyciem innego niż rekomendowane przez Serwis oprogramowania. W przypadku naruszenia zasad Serwisu w  trakcie eksportu Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika opisanego w Regulaminie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawcy przysługuje prawo zmiany warunków opisanych w niniejszym załączniku do Regulaminu Serwisu o czym Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie zmian na stronie www Serwisu. Zmiany dokonane w niniejszym załączniku oznaczają zmianę warunków korzystania z Serwisu przez przedsiębiorców branżowych. Do zmian załącznika zastosowanie mają ogólne zasady dokonywania zmian w Regulaminie opisane w Regulaminie.

Informacja o zmianie cennika

16.06.2016 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 30 czerwca 2016 r. wszedł w życie nowy cennik publikacji ogłoszeń w serwisie OnGeo.pl. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami cen przedstawionymi w poniższej tabeli:


Skala/Okres 30 dni 60 dni 90 dni rok
1 : 1 500 ulica 0 pkt (0.0 zł)* 2 pkt (7.38 zł)* 3 pkt (11.07 zł)* 4 pkt (14.76 zł)*
1 : 3 000 osiedle 2 pkt (7.38 zł)* 4 pkt (14.76 zł)* 6 pkt (22.14 zł)* 8 pkt (29.52 zł)*
1 : 6 000 obręb/wieś 5 pkt (18.45 zł)* 10 pkt (36.9 zł)* 15 pkt (55.35 zł)* 20 pkt (73.8 zł)*
1 : 12 000 dzielnica 10 pkt (36.9 zł)* 20 pkt (73.8 zł)* 30 pkt (110.7 zł)* 40 pkt (147.6 zł)*
1 : 50 000 miasto 25 pkt (92.25 zł)* 50 pkt (184.5 zł)* 75 pkt (276.75 zł)* 100 pkt (369.0 zł)*
1 : 200 000 powiat 50 pkt (184.5 zł)* 100 pkt (369.0 zł)* 150 pkt (553.5 zł)* 200 pkt (738.0 zł)*
1 : 400 000 aglomeracja 80 pkt (295.2 zł)* 160 pkt (590.4 zł)* 240 pkt (885.6 zł)* 320 pkt (1180.8 zł)*
1 : 800 000 podregion 140 pkt (516.6 zł)* 280 pkt (1033.2 zł)* 420 pkt (1549.8 zł)* 560 pkt (2066.4 zł)*
1 : 1 500 000 województwo 250 pkt (922.5 zł)* 500 pkt (1845.0 zł)* 750 pkt (2767.5 zł)* 1000 pkt (3690.0 zł)*
1 : 6 000 000 kraj 1000 pkt (3690.0 zł)* 2000 pkt (7380.0 zł)* 3000 pkt (11070.0 zł)* 4000 pkt (14760.0 zł)*

1 punkt = 3,69 zł brutto (3,00 zł netto)

* wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

Cennik zakupu Pakietów Punktów

Cennik jest przeznaczony wyłącznie dla podmiotów z branży nieruchomości.

Opublikuj więcej ogłoszeń w niższej cenie!

Wybierz pakiet punktów:

50 punktów 150.0 zł 100.0 zł (2,00 zł za punkt)
100 punktów 300.0 zł 170.0 zł (1,70 zł za punkt)
500 punktów 1500.0 zł 750.0 zł (1,50 zł za punkt)
1000 punktów 3000.0 zł 1000.0 zł (1,00 zł za punkt)

Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na dotychczas świadczone usługi. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem kontakt@ongeo.pl oraz pod numerem telefonu tel.: 12 34 09 449.

Regulamin promocji

Regulamin promocji „2 razy dłużej na OnGeo.pl”

I. DEFINICJE

SERWIS - serwis internetowy dostępny za pośrednictwem domeny www.ongeo.pl, umożliwiający oglądanie oraz zamieszczanie ogłoszeń dotyczących m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości oraz ich umiejscowienia na mapie.

UŻYTKOWNIK - każdy podmiot lub osoba, korzystający z Serwisu, w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych tj. zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Wobec użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta używana jest nazwa Użytkownik Zarejestrowany.

UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY – Konsument - użytkownik lub użytkownik zarejestrowany spełniający przesłanki definicji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.94).

PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie korzystają z praw konsumenta. Przedsiębiorca rejestruje konto biznesowe na podstawie niniejszego regulaminu i może skorzystać z opcji wskazania określonej liczby swoich pracowników jako użytkowników – użytkownicy korporacyjni.

UCZESTNIK PROMOCJI – Użytkownik, spełniający warunki udziału promocji.

PROMOCJA – Promocja pn. „2 razy dłużej na OnGeo.pl” opisana w niniejszym Regulaminie.

KOD PROMOCYJNY - numer rozumiany jako ciąg znaków generowany i udostępniany przez OnGeo sp. z o.o., za pośrednictwem kanałów dystrybucji wskazanych w niniejszym Regulaminie, wykorzystywany w trakcie trwania Promocji pn. „2 razy dłużej na OnGeo.pl” przez Użytkowników.

USŁUGODAWCA - właściciel Serwisu, którym jest OnGeo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000565289, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.:12 34 09 449.

UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU - umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji (założył konto oraz dokonał jego aktywacji za pomocą wiadomości e-mail).

PUNKTY - znaki elektroniczne używane wewnątrz Systemu umożliwiające elastyczne rozliczanie zróżnicowanych usług w ramach wszystkich typów kont i użytkowników. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 100 poz. 1175).

REGULAMIN SERWISU - dokument określający zasady korzystania z Serwisu dostępny na stronie www.ongeo.pl

REGULAMIN PROMOCJI – niniejszy Regulamin określający zasady działania promocji pn. „2 razy dłużej na OnGeo.pl”.

KONTO - udostępniona Użytkownikowi zorganizowana część Serwisu, zabezpieczona i identyfikowalna za pomocą loginu i hasła przypisanego do danego Użytkownika, za pomocą której może on administrować określonymi działaniami w ramach wykorzystania Serwisu w ramach zawartej umowy.

KONTO INDYWIDUALNE - konto przeznaczone dla Konsumentów.

KONTO BIZNESOWE - konto przeznaczone dla Przedsiębiorców.

CZAS EMISJI OGŁOSZENIA - czas publikacji Ogłoszenia, za który Użytkownik zapłacił wykupując usługę publikacji Ogłoszenia. W przypadku wycofania Ogłoszenia z publikacji przez Użytkownika, okres niedostępności publicznej ogłoszenia jest wliczany do czasu emisji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest Usługodawca, właściciel Serwisu, którym jest OnGeo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000565289, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.:12 34 09 449.
 2. Regulamin promocji określa zasady promocji, uczestnictwa w promocji oraz przyznawania nagród za udział w promocji zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Promocja pn. „2 razy dłużej na OnGeo.pl” obowiązuje w terminie od 03.04.2017 do 30.09.2017 r., przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania promocji. W wyjątkowych sytuacjach promocja może ulec skróceniu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez publikację na stronie informacji odnośnie zakończenia wcześniejszego promocji. W przypadku skrócenia terminu promocji nie ma ono wpływu na czynności dokonane wcześniej.

III. WARUNKI I SPOSÓB KORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Nagrodą w Promocji jest przyznanie podwójnego okresu emisji danego ogłoszenia (wydłużenie okresu emisji), przy zakupie którego Użytkownik użył kodu promocyjnego, w stosunku do wybranego przez Użytkownika czasu emisji ogłoszenia dostępnego w standardowym cenniku. Oznacza to, że przykładowo chcąc opublikować dane ogłoszenie na okres 30 dni, po skorzystaniu z kodu promocyjnego zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Promocji oraz na stronie www.ongeo.pl, czas emisji ogłoszenia zostanie przedłużony do 60 dni.
 2. Z promocji mogą skorzystać Użytkownicy, którzy:
  1. posiadają konto zarejestrowane w Serwisie lub dokonają rejestracji konta na Serwisie celem zakupienia usługi publikacji ogłoszenia, ale nie posiadają wykupionych Punktów lub nie są związani odrębnymi umowami na korzystanie z usług Serwisu.
  2. dokonają zakupu jednorazowej usługi publikacji ogłoszenia w Serwisie
  3. zaakceptują Regulamin Promocji.
 3. Kody promocyjne dostępne są:
  1. u przedstawicieli handlowych Usługodawcy,
  2. na stronie https://ongeo.pl/promotion
  3. na fanpage: https://pl-pl.facebook.com/ongeopl
  4. na stronach partnerskich
 4. W celu skorzystania z kodu promocyjnego podczas publikacji oferty, Użytkownik wybiera skalę wyświetlania i czas publikacji ogłoszenia. Przed kliknięciem w przycisk "Publikuj" Użytkownik może w specjalnej rubryce wprowadzić wartość kodu promocyjnego. Jeżeli kod jest nieprawidłowy, pojawi się stosowny komunikat, i kod należy wprowadzić ponownie. Jeżeli kod okaże się poprawny, wyświetlana jest informacja, że czas emisji ogłoszenia został dwukrotnie wydłużony. Dalsza procedura publikacji w tym dokonania płatności jest standardową procedurą Serwisu.
 5. Użytkownik chcący skorzystać z Promocji nie może dokonywać rejestracji przy użyciu nieprawdziwych danych lub na rzecz osób trzecich, obowiązują bezwzględnie zapisy Regulaminu Serwisu. W przypadku niezastosowania się do ww. zasad rejestracji Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora promocji za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody dla organizatora oraz koszty (w tym prawne) usunięcia skutków działań Użytkownika niezgodnych z prawem oraz Regulaminem Serwisu oraz Regulaminem Promocji.

IV. REKLAMACJA

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące promocji. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej przesłanej na adres Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Ogłoszenia oraz Użytkownika, czyli minimum: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności powodujące wniesienie reklamacji. Z treści zgłoszenia powinny również wynikać konkretne żądania Użytkownika (reklamującego).
 3. W przypadku braków dotyczących informacji identyfikujących, o których mowa w ustępie poprzednim, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji wskazując zakres niezbędnych uzupełnień. Dopiero po uzupełnieniu zgłoszenia o niezbędne dane rozpoczyna się bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.
 4. Reklamację rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że termin liczony jest od daty prawidłowo złożonej reklamacji w przypadku uzupełnień. Usługodawca przekaże Użytkownikowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularz rejestracyjnym.
 5. W sytuacji uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca daje również Użytkownikowi możliwość wyboru bądź to realizacji żądań zawartych w reklamacji, bądź ponownego wykonania usługi w sytuacjach dotyczących niewykonania usługi. W sytuacji rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej za usługę opłaty w całości lub części, zwrot ten zostanie przekazany na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. W sytuacji, kiedy na żądania Użytkownika została wystawiona faktura VAT, zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W trakcie promocji, w kwestiach niezwiązanych z obowiązywaniem niniejszej Promocji, zastosowanie mają zapisy Regulaminu Serwisu.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, nie dotyczy Użytkowników, z którymi Usługodawca zawarł odrębne umowy lub przyznał warunki preferencyjne oraz nie jest skierowana do Podmiotów Publicznych (np. Gminy).
 3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany lub modyfikacji warunków udziału w Promocji w trakcie jej trwania. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez publikację zmian do regulaminu Promocji. Zmiany będą obowiązywały od momentu publikacji, ale nie będą wywoływały skutków wstecz.

Operatorzy płatności

Operatorem płatności elektronicznych w Serwisie OnGeo jest serwis Przelewy24. Tu możesz przeczytać regulamin operatora.

przelewy 24

Cennik

Cennik można zobaczyć tutaj