Przyłącza mediów do działki - sprawdź uzbrojenie terenu

Raport o terenie - diagnoza działki

Wyszukaj działkę i pobierz Raport o terenie zawierający informacje o dostępnych przyłączach

lub

Wskaż na mapie

Jakie informacje o przyłączach mediów znajdziesz w Raporcie o terenie?

Przykładowa mapa z raportu

Dowiesz się, czy działka posiada dostęp do mediów oraz czy w sąsiedztwie wybranego obszaru przebiegają sieci infrastruktury technicznej.

Na mapie w Raporcie o terenie prezentowane są dane o uzbrojeniu terenu w następujące obiekty infrastruktury technicznej:

 • linie i przyłącza elektroenergetyczne,
 • przewody i przyłącza wodociągowe,
 • przewody i przyłącza gazociągowe,
 • przewody i przyłącza kanalizacyjne,
 • przewody i przyłącza telekomunikacyjne,
 • przewody i przyłącza ciepłownicze,
 • urządzenia sieci technicznych, m.in.: latarnie, słupy, studnie, hydranty.

Do czego przydają się informacje o przyłączach do sieci uzbrojenia terenu z Raportu o działce? 

 • Dowiesz się, czy dla nieruchomości, którą posiadasz lub planujesz kupić jest możliwość przyłączenia się do mediów;
 • Dowiesz się, jaka jest odległość od sieci uzbrojenia terenu, a także oszacujesz koszt budowy przyłączy dla interesującej cię działki;
 • Oszacujesz wartość działki. Pamiętaj, że dostęp do mediów to jeden z podstawowych czynników wpływających na cenę nieruchomości;
 • Ocenisz możliwość zabudowy na danym terenie. Pamiętaj, że brak dostępu do podstawowych mediów wyklucza możliwość zabudowy.

Sprawdź jak wygląda: przykładowy raport o działce.

Uwaga! Mapa uzbrojenia terenu w media może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo.pl nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych). W przypadku braku danych w Raporcie prosimy o wiadomość na kontakt@ongeo.pl. 

Co oprócz danych o uzbrojeniu terenu w media znajdziesz w Raporcie o terenie?

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Potencjalne zagrożenia i uciążliwości

Potencjalne zagrożenia i uciążliwości

Ograniczenia formalnoprawne

Ograniczenia formalnoprawne

Fizjografia terenu

Fizjografia terenu

Pozwolenia na budowę

Pozwolenia na budowę

Energia słoneczna

Energia słoneczna

Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Jak pobrać raport?

Wpisz adres lub zaznacz na mapie działkę

Wybierz potrzebne informacje

Zapłać za pomocą przelewu on-line

Pobierz gotowy raport w formie pdf

Dowiedz się więcej o uzbrojeniu działki w media

Sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemnie i podziemne przewody oraz urządzenia techniczne wchodzące w skład sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych i innych.

Urzędowym rejestrem, w którym zbierane są informacje o sieciach uzbrojenia terenu jest Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, czyli w skrócie GESUT. Rejestr ten prowadzą starostwa powiatowe lub miasta na prawach powiatu. Regulacje związane z rejestrem GESUT określono w rozporządzeniu w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Jakie są rodzaje sieci uzbrojenia terenu?

Zgodnie z przepisami wyróżnia się następujące rodzaje sieci uzbrojenia terenu:

1) wodociągową – oznaczenie literą w,
2) kanalizacyjną – oznaczenie literą k,
3) elektroenergetyczną – oznaczenie literą e,
4) gazową – oznaczenie literą g,
5) ciepłowniczą – oznaczenie literą c,
6) telekomunikacyjną – oznaczenie literą t,
7) specjalną – oznaczenie literą s,
8) niezidentyfikowaną – oznaczenie literą x.

Poszczególne przewody sieci uzbrojenia terenu mogą mieć przebieg podziemny, naziemny lub nadziemny. Ze względu na funkcje przewody dzielimy na przewody główne lub przyłącza.

Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu, a także urządzeniach z nimi związanych. Poniżej przedstawiamy przykładowe mapy prezentujące sieci uzbrojenia terenu:

przykładowa mapa uzbrojenia terenu
rys. Przykładowa mapa uzbrojenia terenu 

 

przykładowa mapa uzbrojenia terenu
rys. Przykładowa mapa uzbrojenia terenu 

Oznaczenia stosowane na mapie uzbrojenia terenu

Poniżej prezentujemy rodzaje sieci uzbrojenia terenu wraz z ich oznaczeniami stosowanymi na mapach:

Nazwa kategorii obiektów

Oznaczenie na mapie

Typ

Symbol

Przewód nadziemny

Przewód podziemny

sieć wodociągowasieć wodociągowa ogólna

 

sieć wodociągowa lokalna
sieć kanalizacyjnasieć kanalizacyjna ogólnospławna

 

sieć kanalizacyjna sanitarna
sieć kanalizacyjna deszczowa
sieć kanalizacyjna przemysłowa
sieć kanalizacyjna lokalna
sieć elektroenergetycznasieć elektroenergetyczna najwyższego napięcia
sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia
sieć elektroenergetyczna średniego napięcia
sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia
sieć gazowasieć gazowa wysokiego ciśnienia

 

sieć gazowa podwyższonego ciśnienia
sieć gazowa średniego ciśnienia
sieć gazowa niskiego ciśnienia
sieć ciepłowniczasieć ciepłownicza wysokiego parametru ciepła

 

sieć ciepłownicza niskiego parametru ciepła

sieć

telekomunikacyjna

światłowód

sieć

telekomunikacyjna inna

sieć specjalnabenzynowa

 

naftowa
inna

sieć

niezidentyfikowana

 

 

-

 

Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się informację o:

 • przebiegu przewodu (nadziemne, naziemne, podziemne);
 • funkcji przewodu (przewód główny, przyłącze);
 • eksploatacji* (czynny, nieczynny);
 • metodzie pozyskania informacji:
  • O - pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy, 
  • A - pomiar wykrywaczem przewodów, 
  • D – wektoryzacja, 
  • F - pomiar fotogrametryczny, 
  • M - pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych, 
  • B - dane branżowe, 
  • K - dokumentacja z narady koordynacyjne, 
  • I - inna niż wymienione, 
  • X - nieokreślona metoda pozyskania;
  • informacji o władającym sieci i urządzeń;
  • średnicy przewodu**.

*dotyczy obiektów istniejących  
**nie dotyczy przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

W przypadku sieci kanalizacyjnej podaje się również poziomy i pionowy wymiar odcinka przewodu. Średnicę oraz wymiar poziomy i pionowy podaje się w milimetrach.

Jak odczytać informacje z mapy uzbrojenia terenu?

Mapa uzbrojenia terenu zawiera szereg symboli i oznaczeń. Każda z sieci uzbrojenia terenu ma przyporządkowany kolor, którym określa się zarówno przewody sieci, jak i niektóre jej urządzenia techniczne. Przykładowo – kolorem czerwonym zaznaczona jest sieć elektroenergetyczna, a kolorem niebieskim – wodociągowa.

Sieci uzbrojenia terenu oznaczane są ponadto opisem, który widnieje jako etykieta na przewodzie. Poniżej prezentujemy przykład jak czytać opis przewodu gazowego - gnA32.

Przykład opisu przewodu sieci gazowej
rys. przykład oznaczenia przewodu sieci uzbrojenia

 

Inne przykłady przewodów sieci uzbrojenia:

ksD100 – przewód kanalizacji sanitarnej pomierzony wykrywaczem przewodów o średnicy 100 mm;

woO50 – przewód wodociągowy ogólny pomierzono bezpośrednio w nawiązaniu do osnowy o średnicy 50 mm;

eNWB – przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia zweryfikowany w oparciu o dane branżowe;

tM – przewód telekomunikacyjny pomierzono bezpośrednio w nawiązaniu do szczegółów terenowych;

cnF100 – przewód ciepłowniczy niskiego parametru ciepła pomierzony w oparciu o dane  fotogrametryczne o średnicy 100 mm.

Działka w pełni uzbrojona to taka, która posiada niezbędne przyłącza takie jak:

 1. Przyłącze energii elektrycznej. Do działki przyłączona jest skrzynka energii elektrycznej, a właściciel działki ma podpisaną umowę z dystrybutorem energii;
 2. Przyłącze wodociągowe;
 3. Przyłącze kanalizacyjne;
 4. Przyłącze gazowe.

Należy również pamiętać, że nie zawsze przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, gazowej i wodociągowej będzie możliwe, z racji lokalizacji działki na obszarze nie objętym dostępem do sieci. W przypadku, gdy działka nie posiada przyłączy na działce, należy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, zrealizować ich budowę.

Pamiętaj, że zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 26 ust. 1:

Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, a dla budynków wymienionych w § 56 – także telekomunikacyjnej. 

Gdzie sprawdzić czy działka jest uzbrojona?

1.) Raport o terenie

Uzbrojenie terenu możesz sprawdzić w Raporcie o terenie OnGeo.pl. Pobieranie raportu zajmie ci raptem 5 minut.

Przy okazji generowania Raportu o terenie masz możliwość kompleksowej diagnozy swojej działki. Sam wybierasz, których cech nieruchomości potrzebujesz. Rzetelne sprawdzenie działki jest niezbędną procedurą poprzedzającą jej zakup.

W celu pobrania Raportu zaznacz interesującą cię działkę lub teren i wybierz z listy dostępne tematy. Informacje o uzbrojeniu zawarte są w temacie "Uzbrojenie terenu w media". Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności. Gotowy Raport wygeneruje się w kilka minut w postaci pliku PDF.

wybór tematu uzbrojenie terenu w media w Raporcie o terenie
rys. Wybór tematu uzbrojenie terenu w media w Raporcie o terenie

2.) Geoportale powiatowe i rządowe

Uzbrojenie terenu możesz sprawdzić również na udostępnionych przez powiaty portalach mapowych lub na geoportalu rządowym. Niestety nie każde starostwo prowadzi swoje bazy w systemach teleinformatycznych, dlatego na terenie kraju mamy sporo obszarów, które nadal nie udostępniają swojej bazy. Z roku na rok sytuacja ulega poprawie, dzięki dotacjom dla jednostek samorządowym na cyfryzację danych.

Sieć elektroenergetyczna to zbiór przewodów i urządzeń powiązanych ze sobą przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej.

Sieć elektroenergetyczną dzielimy na: 

 • najwyższego napięcia,
 • wysokiego napięcia,
 • średniego napięcia,
 • niskiego napięcia.

W sieci elektroenergetycznej wyróżniamy następujące rodzaje przewodów i urządzeń: 

 • przewód elektroenergetyczny,
 • elektroenergetyczne urządzenie techniczne,
 • szafa elektroenergetyczna lub kontener,
 • stacja transformatorowa,
 • latarnia,
 • maszt oświetleniowy,
 • turbina wiatrowa,
 • stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Jak sprawdzić dostęp do sieci elektroenergetycznej?

W Raporcie o terenie informacje o sieci elektroenergetycznej dostępne są w dwóch tematach: "Napowietrzne linie energetyczne" oraz "Uzbrojenie terenu w media".

Dostępne tematy w formularzu zamówienia Raportu OnGeo
rys. Dostępne tematy w formularzu zamówienia Raportu OnGeo.pl

 

W temacie "Napowietrzne linie energetyczne" prezentujemy przebieg linii, lokalizacje słupów wysokiego napięcia, transformatory oraz główne punkty zasilania (GPZ). W tabelce pod mapką sprawdzisz, jaka jest odległość od sieci lub obiektów infrastruktury energetycznej. Analiza wykonywana jest dla obszaru 200 metrów od wskazanego terenu. Poniżej przykładowa analiza z Raportu o terenie:

Napowietrzne linie energetyczne w Raporcie OnGeo
rys. Napowietrzne linie energetyczne w Raporcie OnGeo.pl

 

W temacie "Uzbrojenie terenu w media" przedstawiamy wszystkie sieci uzbrojenia terenu. Przewody elektroenergetyczne oznaczone są kolorem czerwonym. Poniżej przedstawiono przykładową analizę z Raportu o terenie:

Przykładowa mapa sieć elektroenergetyczna
rys. Przykładowa mapa sieci elektroenergetycznej

 

Informacje o dostępie działki do sieci elektroenergetycznej możesz również uzyskać w urzędach, u dystrybutora sieci, a także na geoportalach urzędowych.

Ile kosztuje przyłącze prądu?

Koszty przyłączenia do sieci energetycznej pokrywa inwestor, jednak to zakład energetyczny jest właścicielem całego sprzętu. Dzięki temu wszystkie naprawy i konserwacje części instalacji są darmowe. Cena jaką musisz zapłacić za przyłącze prądu uzależniona jest od kliku czynników. Są to głównie: rodzaj zmontowanego przyłącza (napowietrzne lub kablowe), moc przyłączeniowa i długość przewodów.

Za każdy dodatkowy metr przyłącza prądu powyżej 200 m zapłacimy – 24,7 zł/m za przyłącze napowietrzne i 33,45 zł/m za przyłącze kablowe (dane z roku 2021)

Stawki opłat za przyłączenie odbiorcy energii elektrycznej niskiego napięcia

 

 

Dystrybutor

Stawki za przyłączenie do sieci dla domów jednorodzinnych

 

Każdy dodatkowy metr powyżej 200 m

IV, V, IV* grupa dystrybucyjna - sieci w budowie

VI grupa dystrybucyjna – w przypadku przyłączenia do sieci istniejące

napowietrzne

kablowe

napowietrzne

kablowe

napowietrzne

kablowe

Tauron

27,1

56,31

7,87

24,7

33,45

Enea

13,05

45,88

7,87

24,7

33,45

ENERGA

31,85

45,39

7,88

24,7

33,45

PGE

12,11

70,38

6,18

8,36

24,7

33,45

*przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe

Ile kosztuje przyłącze prądu? Obliczamy przykładowy koszt całkowity przyłącza prądu?

 • 150 zł - warunki techniczne,
 • 1500 zł – opracowanie projektu przyłącza prądu,
 • 4 806,96 zł* - koszt przyłącza prądu.

*Dla przykładu wybraliśmy przyłącze kablowe o mocy 10 kW i IV grupie przyłączeniowej o długości 300 m. Dystrybutorem sieci będzie Tauron:

10 kW x 56,31 zł ∙ 23 % VAT = 692,61 zł

Dodatkowa długość kabla 100 m: 100 x 34,25 ∙ 23 % VAT = 4 212,75 zł

692,61 zł + 4 114,35 zł = 4 905,36 zł

 • 700 zł* - usługi geodezyjne (do ceny za przyłączenie prądu należy doliczyć jeszcze opłaty geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą przyłącza);
 • 100 zł - montaż rozdzielni elektrycznej (cena uzależniona jest od ilości modułów i sposobu montażu).

Ile kosztuje przyłącze prądu według wskazanych parametrów? W sumie: 7 355,36 zł

Wniosek o przyłącze prądu

Wniosek o przyłącze energetyczne można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych dostawców. Poniżej przedstawiono linki do pobrania wniosków niezbędnych do przyłączenia do sieci, bezpośrednio ze strony internetowej dostawcy.

Pobierz wniosek o przyłącze energetyczne:

 1. ENEA
 2. TAURON wniosek on-line
 3. ENERGA
 4. Polska Grupa Energetyczna PGE 

Wypełniając wniosek należy podać, jaką maksymalną moc chcemy pobierać z sieci zakładu energetycznego. Pamiętaj, aby skompletować potrzebne dokumenty i załączyć je do wniosku. Są to:

 • mapa geodezyjna z naniesioną działką i jej położenie wobec sieci energetycznej,
 • tytuł własności działki lub budynku.

Po wypełnieniu wniosku składa się go w wybranym zakładzie osobiście lub odsyła na adres mailowy wraz z załącznikami. Na tej postawie operator wyda warunki przyłączenia, które określają:

 • czy istnieje możliwość podłączenia sieci,
 • zakres oraz sposób wykonanie rozbudowy sieci,
 • wymagane parametry techniczne przyłącza,
 • planowany koszt inwestycji.

Jeśli warunki stawiane przez zakład energetyczny zostaną spełnione, należy podpisać umowę o przyłączenie. Każda ze stron, zarówno inwestor, jak i zakład energetyczny, mają swoje obowiązki, z których bezwzględnie muszą się wywiązać, a są to:

 1. realizacja prac montażowo-budowanych,
 2. wykonanie instalacji odbiorczej w przyłączonym obiekcie,
 3. uiszczenie opłaty za przyłączenie,
 4. zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru.

Ze względu na złożoność prac związanych z wykonaniem przyłącza, czas realizacji waha się od kilku tygodni, do kilku miesięcy.

Należy pamiętać, że wykonanie przyłącza nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem. Uruchomienie inwestycji następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej i zamontowaniu licznika.

Sieć wodociągowa to układ przewodów wodociągowych, rozprowadzających wodę i zaopatrujących w nią wewnętrzne instalacje wodociągowe. W sieci wodociągowej wyróżniamy przewody ogólne i lokalne.

Dla sieci wodociągowych wyróżniamy następując rodzaje przewodów i związane z nimi urządzenia techniczne:

 • przewód wodociągowy,
 • wodociągowe urządzenie techniczne,
 • zasuwa lub zawór,
 • hydrofornia,
 • hydrant,
 • zdrój uliczny,
 • studnia zwykła,
 • studnia głębinowa.

Jak sprawdzić dostęp do sieci wodociągowej?

W Raporcie o terenie informacje o przebiegu wodociągu dostępne są w temacie: “Uzbrojenie terenu w media”.

W temacie "Uzbrojenie terenu w media" przedstawione są wszystkie sieci uzbrojenia terenu, w tym mapę wodociągów. Przewody wodociągowe oznaczone są kolorem niebieskim. Poniżej przedstawiono przykładową analizę z Raportu o terenie:

08 przykładowa mapa wodociągowa.jpg
rys. Przykładowa mapa sieci wodociągowej

 

Informacje o dostępie działki do sieci wodociągowej możesz również uzyskać w urzędach, u dystrybutora sieci oraz na geoportalach urzędowych.

Ile kosztuje przyłącze wody?

Koszt przyłącza wody do działki jest uzależniony od: długości przyłącza wody, warunków terenowych i aktualnych cen robót budowalnych. Podłączenie domu do sieci następuje na koszt i na wniosek właściciela posesji. Właściciel domu jest również odpowiedzialny za utrzymanie, konserwację oraz ewentualną naprawę przyłącza wodociągowego.

Odległość sieci wodociągowej od granic działki wpływa na koszty przyłączenia budynku. Jeśli wodociąg zlokalizowany jest w odległości kilkunastu, a nawet kilkuset metrów od działki, wykonanie przyłącza jest realne, lecz cena jaką inwestor będzie musiał zapłacić za rozbudowę sieci będzie niewspółmiernie wyższa niż w przypadku kilkumetrowej odległości. Ostateczna cena za przyłącze wodociągowe to składowa kosztu dokumentacji i robót budowlanych.

1. Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego

Opracowanie projektu przyłączenia to koszt około 1000 zł. Jeśli projekt jest bardziej skomplikowany lub odległość od sieci rozdzielczej do domu wynosi kilkadziesiąt metrów, cena może przekroczyć nawet 2500 zł.

2. Uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej (ZUD*)

Cena za uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej wynosi około 60 zł. Koszt uzgodnienia może różnić się w różnych częściach kraju.

*W dniu 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która zmieniła zasady wydawania uzgodnień dokumentacji projektowej. Od tej pory zajmują się tym Narady Koordynacyjne organizowane przez starostów, które zastąpiły ZUD-y.

3. Uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym

Cena za uzgodnienie projektu wynosi około 100 zł.

4. Projekt zmian w organizacji ruchu

Koszt projektu zmian w organizacji ruchu drogowego wynosi 500 zł. Wykonanie go będzie konieczne wyłącznie, jeśli trzeba wyłączyć jeden pas ruchu.

5. Usługi geodezyjne

Do ceny za przyłączenie należy doliczyć jeszcze opłaty geodezyjne, które średnio wynoszą około 1500 zł (wytyczenie przebiegu przyłącza na podstawie projektu, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wody, wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej).

6. Prace ziemne związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej

Cena jaką musisz zapłacić za wykonanie przyłącza wodociągowego uzależnione jest od:

 • warunków glebowych, tzw. materiału w którym należy wykonać wykop, np. gruz, grunt naturalny, asfalt,
 • głębokości rowu,
 • średnicy rury,
 • indywidualnego cennika przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego,
 • długości przyłącza wodociągowego.

Zazwyczaj przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne proponują rozliczenie za punkt włączeniowy oraz za każdy kolejny metr bieżący przyłączenia. Stawki różnią się od siebie, więc jeśli chcesz poznać dokładny cennik za prace ziemne przy budowie przyłącza wody, odsyłamy do cenników zakładów wodociągowych, które znajdują się na ich stronach www.

Średnio za punkt wyłączeniowy pobiera się opłatę w wysokości 600 – 1000 zł, a za kolejny metr bieżący – 80 do nawet 250 zł.

7. Montaż wodomierza

Cena za montaż wodomierza wynosi około 100 zł.

Jaki jest koszt przyłącza wody do działki? Obliczamy koszt całkowity przyłącza wody

 • 1000 zł - opracowanie projektu przyłącza wodociągowego;
 • 60 zł - uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej;
 • 100 zł - uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym;
 • 500 zł - projekt zmian w organizacji ruchu;
 • 1500 zł - usługi geodezyjne;
 • 2275 zł* - prace ziemne związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej

*Dla przykładu wybraliśmy wykonanie przyłącza wody na terenie obsługiwanym przez MWIO sp. z o.o. na terenie Grudziądza. Do tego celu obliczymy koszt przyłącza wody do działki dla przyłącza o długości 20 m, o średnicy rury 40 mm PE o standardowych warunkach glebowych – suchy wykop, grunt naturalny utwardzony, bez korzeni (cennik z 2021 r.).

Cennik:

 • 900 zł – opłata za włączenie do sieci;
 • 70 zł – opłata za każdy metr bieżący do 15 m długości przyłącza;
 • 65 zł – opłata za każdy metr dodatkowy przyłącza powyżej 15 m.

Koszt przyłącza wody do działki: 900 zł + 15 ∙ 70 zł + 5 ∙ 65 zł = 2275 zł

 • 100 zł - montaż wodomierza

Jaki jest koszt przyłącza wody według wskazanych parametrów? W sumie: 5 535 zł

Wniosek o przyłącz wody

Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga pozwolenia na budowę. Oznacza to, że aby podłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej, należy złożyć odpowiednią dokumentacje i dołączyć ją do zgłoszenia inwestycji.

Poniżej przedstawione zostały w punktach kroki, które musisz zrealizować w celu przyłączenia do sieci wodociągowej.

 1. W pierwszym kroku należy złożyć w miejscowym zakładzie wodociągowym wniosek o wstępną informacje techniczną w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej
  Informacja techniczna pozwala określić możliwości doprowadzenia wody do nieruchomości. Wypełniając wniosek o przyłącze wody należy podać wartość zapotrzebowania na wodę Q dśr [m3/d] i Q hmax [dm3/s]. Wartość ta musi zostać obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. 2002, Nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby mieszkańców oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej;
 2. Następnie po otrzymaniu informacji wstępnej złóż wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę
  Warunki techniczne przyłączenia opisują formalne i techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Wskazują między innymi: najbliższe możliwe miejsce włączenia do sieci wodociągowej, parametry techniczne takiego miejsca oraz warunki, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy;
 3. Po otrzymaniu warunków technicznych zamów wykonanie projektu przyłącza wody. Projekt taki wykonasz u projektanta z uprawnieniami budowanymi do projektowania sieci sanitarnych;
 4. Po otrzymaniu projektu złóż wniosek o uzgodnienie projektu technicznego w zakładzie wodociągowym;
 5. Zatrudnij wykonawcę przyłączy i kierownika budowy;
 6. Zgłoś zamiar realizacji inwestycji do zakładu wodociągowego jeszcze przed przystąpieniem do robót. Dołącz do dokumentacji dane wykonawcy i kierownika budowa przyłączy;
 7. Znajdujące się w wykopie przyłącze wodociągowe, zgłoś do odbioru w stanie odkrytym! Przedstawiciel zakładu powinien przeprowadzić kontrolę przyłącza i dokonać odbioru technicznego inwentaryzacji powykonawczej inwestycji;
 8. Końcowym etapem budowy przyłącza wodociągowego jest spisanie protokołu zakończenia robót;
 9. Zleć uprawnionemu geodecie wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej;
 10. Gotową mapę złóż w zakładzie wodociągowym. Zakład montuje wodomierz główny na wykonanym przyłączu wody;
 11. Podpisz umowę o zaopatrzenie w wodę.

 

Gaz ziemny to źródło energii, które można wykorzystać do ogrzania domu, podgrzewania wody użytkowej oraz zasilania kuchenek gazowych. Aby korzystać z gazu ziemnego, należy dokonać przyłączenia do sieci gazowej. Przyłącze gazowe wymaga załatwienia odpowiednich formalności oraz poniesienia kosztów związanych z inwestycją.

Przyłącze gazowe do budynku nie zawsze jest możliwe. W przypadku dużej odległości od istniejącej sieci gazowej, wymaga sporej rozbudowy sieci przez operatora. Przedsiębiorstwo gazowe odpowiedzialne za sieć na twoim terenie, nie ma obowiązku wykonywania przyłącza, jeśli uzna tę inwestycję za nieopłacalną.

Sieci gazowe dzielimy na:

 • wysokiego ciśnienia,
 • podwyższonego średniego ciśnienia,
 • średniego ciśnienia,
 • niskiego ciśnienia.

Dla sieci gazowych wyróżniamy następując rodzaje przewodów i związane z nimi urządzenia techniczne:

 • przewód gazowy,
 • gazowe urządzenie techniczne,
 • zasuwa lub zawór,
 • szafa gazowa lub kontener,
 • stacja gazowa,
 • zbiornik gazu.

Jak sprawdzić dostęp do sieci gazowej?

W Raporcie o terenie informacje o przebiegu gazociągów dostępne są w temacie: "Uzbrojenie terenu w media".

W temacie "Uzbrojenie terenu w media" przedstawione są wszystkie sieci uzbrojenia terenu, w tym mapa przewodów gazowych. Przewody gazowe oznaczone są kolorem żółtym. Poniżej przedstawiono przykładową analizę z Raportu o terenie:

Przykładowa mapa sieć gazowa
rys. Przykładowa mapa sieci gazowej

 

Informacje o dostępie działki do sieci gazowej możesz również uzyskać w urzędach, u dystrybutora sieci oraz na geoportalach urzędowych.

Ile kosztuje przyłącze gazu?

Do przyłączenia domu do sieci gazowej niezbędne jest wykonanie przyłącza gazu. W tym celu należy dopełnić formalności u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który to ustala cenę za wykonanie przyłącza gazowego. Na ostateczny koszt przyłącza wpływa: odległość, w jakiej znajduje się dom od istniejącego gazociągu oraz moc przyłącza. Koszt budowy przyłącza może różnić się w różnych rejonach kraju.

Zgodnie z taryfą nr 10 Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa netto za jego budowę wynosi 2297,10. Natomiast jeśli przyłącze będzie dłuższe, czyli osiągnie długość powyżej 15 m, trzeba się liczyć z wydatkiem 82,09 zł netto za każdy metr (cennik z 2021 r.).

Etapy przyłączenia domu do sieci gazowej

Koszt przyłączenia domu do sieci gazowej można przedstawić jako sumę cen za dokumentacje techniczną, projekty oraz za robociznę.

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej

W niektórych regionach wymagana jest opłata za wydanie warunków technicznych, koszt wynosi do 150 zł. Należy pamiętać jednak, że procedura ta jest niezgodna z prawem. Przedsiębiorstwa powinny udostępnić warunki przyłączenia za darmo.

2. Opracowanie projektu przyłącza gazu

Opracowanie projektu przyłączenia wyniesie około 1500 zł. W przypadku skomplikowanego projektu lub dużej odległości domu od sieci gazowej koszt może być powyżej 2500 zł.

3. Budowa przyłącza gazu

Cena budowy przyłącza gazowego jest zależna od jego długości oraz mocy przyłączeniowej. Poniżej w tabeli przedstawiamy przelicznik opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłącza nie dłuższego niż 15 m.

Moc przyłączeniowa - b 
[m3/h]

Opłata zryczałtowana za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłączem o długości nie większej niż 15 m - Or 
[zł]

Stawka opłaty za każdy metr przyłącze powyżej 15 m - Sp 
[zł/m]

b ≤ 10

2132,1

76,19

10 < b ≤ 25

2064,80 + 50,20 ∙ (b - 10)

95,03

25 < b ≤ 65

2842,10 + 42,40 ∙ (b - 25)

110,94

65 < b ≤ 300

4577,10 + 32,90 ∙ (b - 65)

128,21

300 < b ≤ 600

12 312,40 + 23,10 ∙ (b - 300)

151,29

600 < b< ≤ 1000

19 259,70 + 17,10 ∙ (b - 600)

180,1

b > 1000

25 673,10 + 11,40 ∙ (b - 1000)

224,69

*koszty dotyczą przyłączy o przepustowości do 10 m3/h lub gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego.

Jeśli długość przyłącza jest dłuższa niż 15 m, koszt przyłączenia gazu będzie rósł proporcjonalnie od odległości od sieci. Do stałej opłaty dolicza się stawkę za każdy dodatkowy 1 m przyłącza.

Wzór na obliczenie kosztów za budowę przyłącza gazowego:

Op = Or + Sp ∙ Lp

Gdzie:

OP – opłata za przyłączenie [zł]; 
OR – opłata ryczałtowa za budowę przyłącza do sieci gazowej o długości do 15 m [zł]; 
SP – stawka opłaty za każdy metr przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m [zł/m]; 
LP – długość przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m wyznaczona z zaokrągleniem do 1 m [m].

4. Cennik usług geodezyjnych

Opłaty geodezyjne wynoszą około 1500 zł.

5. Zakup szafki gazowej

Koszt zakupu szafki gazowej wynosi około 500 zł.

Jaki jest koszt przyłącza gazu do działki? Obliczamy koszt całkowity przyłącza gazowego

 • 150 zł - warunki techniczne,
 • 1500 zł – opracowanie projektu przyłącza gazowego,
 • 4311,67 zł*- budowa przyłącza gazowego (moc przyłączeniowa 10 m3/h, długość przyłącza 17 m)

*Na podstawie obliczeń według wzoru kosztów za budowę przyłącza gazowego, wzór podany powyżej:

Op = 2132,10 zł + 128,21 ∙ 2 m = 2388,52 zł

 • 1500 zł - usługi geodezyjne,
 • 500 zł – zakup szafki gazowej.

Ile kosztuje przyłącze gazu według wskazanych parametrów? W sumie: 6 038,52 zł

Wniosek o przyłącz gazu. Jak wygląda procedura przyłącza gazu?

 1. Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej;
 2. Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej;
 3. Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej;
 4. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej;
 5. Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego;
 6. Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej;
 7. Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego.

Sieć kanalizacyjna jest zbiorem infrastruktury służącej do zbierania, transportu i unieszkodliwiania oraz odprowadzania ścieków. Infrastruktura kanalizacyjna należy do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego i jest ono zobowiązane do jej budowy, utrzymania oraz konserwacji. Jeśli planujesz budowę domu, a w pobliżu przebiega sieć kanalizacyjna to musisz się do niej podłączyć na własny koszt. Natomiast jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.

W sieci kanalizacyjnej wyróżniamy następujące rodzaje przewodów:

 • ogólnospławny,
 • deszczowy,
 • sanitarny,
 • przemysłowy,
 • lokalny.

Dla sieci kanalizacyjnych wyróżniamy następując rodzaje przewodów i związane z nimi urządzenia techniczne:

 • przewód kanalizacyjny,
 • kanalizacyjne urządzenie techniczne,
 • zasuwa lub zawór,
 • studnia kanalizacyjna,
 • kratka ściekowa,
 • odwodnienie liniowe,
 • osadnik, szambo,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • wylot kanału,
 • przepompownia.

Jak sprawdzić dostęp do sieci kanalizacyjnej?

W Raporcie o terenie informacje o przebiegu sieci kanalizacyjnej dostępne są w temacie: “Uzbrojenie terenu w media

W temacie "Uzbrojenie terenu w media" przedstawione są wszystkie sieci uzbrojenia terenu, w tym mapa przewodów kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne oznaczone są kolorem brązowym. Poniżej przedstawiono przykładową analizę z Raportu o terenie:

Przykładowa mapa sieć kanalizacyjna

rys. Przykładowa mapa sieci kanalizacyjnej

 

Informacje o dostępie działki do sieci kanalizacyjnej możesz również uzyskać w urzędach, u dystrybutora sieci oraz na geoportalach urzędowych.

Ile kosztuje przyłącze kanalizacji?

Koszty przyłącza do sieci kanalizacyjnej są finansowane przez właściciela nieruchomości. Budowę przyłącza można wykonać samodzielnie lub zlecić przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu. Koszt przyłącza kanalizacji jest uzależniony od: długości przyłącza, warunków terenowych oraz aktualnych cen robót i materiałów budowalnych.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza do sieci kanalizacyjnej zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Koszty przyłącza kanalizacyjnego - etapy

Na początku warto również wskazać, że gmina (przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne) nie może pobierać opłat za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Koszt przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej można przedstawić jako sumę cen za dokumentacje techniczną, projekty oraz za robociznę.

1. Opracowanie projektu przyłączenia kanalizacji

Opracowanie projektu przyłączenia to koszt około 1000 zł. Jeśli projekt jest bardziej skomplikowany lub odległość od sieci rozdzielczej do domu wynosi kilkadziesiąt metrów, cena może przekroczyć nawet 2500 zł.

2. Cena za uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej

Cena za uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej wynosi około 60 zł. Koszt uzgodnienia może różnić się w różnych częściach kraju.

*W dniu 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która zmieniła zasady wydawania uzgodnień dokumentacji projektowej. Od tej pory zajmują się tym Narady Koordynacyjne organizowane przez starostów, które zastąpiły ZUD-y.

3. Uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym

Cena za uzgodnienie projektu wynosi około 100 zł. Podana cena została uśredniona dla 10 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Koszt uzgodnienia może różnić się w różnych częściach kraju.

4. Projekt zmian w organizacji ruchu

Koszt projektu zmian w organizacji ruchu drogowego wynosi 500 zł. Wykonanie go będzie konieczne wyłącznie jeśli trzeba wyłączyć jeden pas ruchu.

5. Usługi geodezyjne

Do ceny za przyłączenie kanalizacji należy doliczyć jeszcze opłaty geodezyjne, które średnio wynoszą około 1500 zł (wytyczenie przebiegu przyłącza na podstawie projektu, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji, wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej).

6. Prace ziemne związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej

Średnio za 1 mb przyłącza kanalizacyjnego zapłacisz 150 - 200 zł. Do ceny za samo przyłącze należy doliczyć koszty dodatkowe np. za wykonanie studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacji sanitarnej (wykonanie wykopu, posadowienie studni, zagęszczenie i zasypka). Koszt wykonania jednej studni wynosi około 600-900 zł

Uwaga! Brak danych o niektórych usługach lub opłatach częściowych może oznaczać, że są one wliczone w inne usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Cenniki poszczególnych usług można znaleźć na ich stronach www.

Jaki jest koszt przyłącza kanalizacji do działki? Obliczamy koszt całkowity przyłącza kanalizacyjnego

 • 1000 zł - opracowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego,
 • 60 zł - uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej,
 • 100 zł - uzgodnienie projektu z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym,
 • 500 zł - projekt zmian w organizacji ruchu,
 • 1500 zł - usługi geodezyjne,
 • 2850 zł* - prace ziemne związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej

*Dla przykładu wybraliśmy wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie obsługiwanym przez MWIO sp. z o.o. na terenie Grudziądza. Do tego celu obliczymy koszt przyłącza kanalizacji dla przyłącza o długości 15 m, o średnicy rury 160 mm PCV o standardowych warunkach glebowych – suchy wykop, grunt naturalny utwardzony, bez korzeni, głębokość 1,5 m.

150 zł/mb - Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej;

600 zł - Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 415 mm PCV, na przyłączu kanalizacji sanitarnej.

Koszt: 150 zł ∙ 15 + 600 zł = 2850 zł

Ile kosztuje przyłącze wody według wskazanych parametrów? W sumie: 6010 zł

Wniosek o przyłącz kanalizacji. Jak wygląd procedura przyłączenia do sieci kanalizacyjnej?

 1. Złóż w miejscowym zakładzie kanalizacyjnym wniosek o wstępną informacje techniczną w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.      
  Informacja techniczna pozwala określić możliwości odprowadzanie ścieków z nieruchomości. Wypełniając wniosek o przyłącze kanalizacyjne należy podać wartość zapotrzebowania na wodę Q dśr [m3/d] i Q hmax [dm3/s]. Wartość ta musi zostać obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. 2002, Nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby mieszkańców oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej.
 2. Po otrzymaniu informacji wstępnej, złóż wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków.      
  Pamiętaj! O wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Po otrzymaniu warunków technicznych zamów wykonanie projektu przyłącza.       
  Projekt taki wykonasz u projektanta z uprawnieniami budowanymi do projektowania sieci sanitarnych. Następnie złóż wniosek o uzgodnienie projektu technicznego w zakładzie kanalizacyjnym.
 4. Zatrudnij wykonawcę przyłączy i kierownika budowy.      
  Uwaga! Nie zapomnij przed przystąpieniem do robót, zgłosić je w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz dołączyć danych wykonawcy i kierownika budowy przyłączy.
 5. Zleć uprawnionemu geodecie wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.      
  Otrzymaną mapę złóż w zakładzie wodno-kanalizacyjnym. Następnie zakład montuje wodomierz główny na wykonanym przyłączu.
 6. Podpisz umowę o odprowadzanie ścieków.

Światłowód to włókno składające się z rdzenia otoczonego płaszczem, w którym odbywa się propagacja światła dzięki wykorzystaniu zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia światła

Kabel światłowodowy to kabel zawierający jedno lub więcej włókien szklanych prowadzących impulsy światła. Kabel światłowodowy ma znacznie większą przepustowość niż kable miedziane i jest odporny na wiele czynników środowiskowych, które zagrażają metalom. Taka technologia gwarantuje, przynajmniej w teorii, wieloletnią trwałość.

Światłowody stanowią obecnie podstawę funkcjonowania większości sieci telefonii komórkowych i internetowych. Mówiąc prosto – użytkownik korzystający z technologii ma zapewniony stabilny i szybki dostęp do sieci, który jest niezależny od uwarunkowań pogodowych. 

Dla sieci telekomunikacyjnych wyróżniamy następując rodzaje przewodów i związane z nimi urządzenia techniczne:

 • przewód telekomunikacyjny,
 • telekomunikacyjne urządzenie techniczne,
 • szafa telekomunikacyjna lub kontener,
 • wieża telekomunikacyjna,
 • słupek telekomunikacyjny.

Jak sprawdzić dostęp do światłowodu?

W Raporcie o terenie informacje o przebiegu sieci telekomunikacyjnej dostępne są w temacie: "Uzbrojenie terenu w media".

W temacie "Uzbrojenie terenu w media" przedstawione są wszystkie sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci telekomunikacyjne. Przewody telekomunikacyjne oznaczone są kolorem pomarańczowym. Poniżej przedstawiono przykładową analizę z Raportu o terenie:

Przykładowa sieć telekomunikacyjna
rys. Przykładowa sieć telekomunikacyjna

 

Informacje o dostępie działki do sieci telekomunikacyjnej możesz również uzyskać w urzędach, u dystrybutora sieci oraz na geoportalach urzędowych.

Jeśli chcesz sprawdzić mapę światłowodów w tym:

 • szczegółowy adres najbliższego podłączenia do sieci,
 • dane dostawcy Internetu światłowodowego,
 • prędkości sieci,
 • datę ostatniej aktualizacji bazy danych.

- wygeneruj mapę dostępu do światłowodów w Raporcie o terenie dostępną w temacie "Dostęp do światłowodów". Poniżej widok tego tematu z wygenerowanego raportu: 

Przykładowa mapa dostęp do światłowodu

Ile kosztuje przyłącz światłowodu?

Koszt przyłącza światłowodowego wynosi zazwyczaj 30 zł za każdy metr długości światłowodu liczony od granicy działki do gniazdka abonenta. Aby istniała możliwość przyłączenia, w ulicy znajdującej się w pobliżu działki, musi istnieć infrastruktura techniczna. 

Wniosek o przyłącz światłowodu. Jak wygląd procedura przyłączenia do sieci światłowodowej

Warunki techniczne przyłączenia do sieci światłowodowej opisują formalne i techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Wskazują między innymi: najbliższe możliwe miejsce włączenia do sieci, parametry techniczne takiego miejsca oraz warunki, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy.

Wzór takiego wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony dostawcy światłowodów. Poniżej przykłady wniosków dla wybranych dostawców na terenie kraju:

Orange

Netia

Vectra

Poniżej zobacz, jak starać się o podłączenie do sieci w kilku krokach:

 1. Jeśli w twojej miejscowości nie są wykonywane obecnie prace związane z budową sieci światłowodowej, musisz złożyć deklaracje, dzięki której zgadzasz się na podłączenie twojego domu do sieci światłowodowej. Warto w tym przypadku porozmawiać z sąsiadami i złożyć więcej deklaracji, wówczas inwestycja może być rozpatrzona wcześniej;
 2. Kiedy deklaracja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. Konsultant sieci światłowodowej ustali z tobą szczegóły dotyczące terminu przyłączenia do sieci oraz sposobu montażu.
 3. Przed zakończeniem inwestycji wybierz dogodną ofertę z pakietu dystrybutora oraz podpisz umowę przyłączenia;
 4. Twoja inwestycja jest zrealizowana. Możesz cieszyć się szybkim i stabilnym łączem.

Wniosek o wydanie warunków technicznych dla sieci światłowodowej jest płatny i uzależniony jest od cennika dystrybutora.

Szukaj działki
Szukaj adresu
Wskaż na mapie