Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu OnGeo.pl

I. DEFINICJE

SERWIS – OnGeo.pl serwis internetowy dostępny za pośrednictwem domeny www.ongeo.pl, umożliwiający korzystanie z usług dostarczanych przez Serwis.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot lub osoba, korzystający z Serwisu, w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych tj. zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Wobec użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta używana jest nazwa Użytkownik Zarejestrowany.

UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY – Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną spełniający przesłanki definicji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.94), a także osoba fizyczna zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Użytkownik Indywidualny może dokonać zakupu w Serwisie poprzez założenie konta lub podanie adresu e-mail w przypadku skorzystania z opcji zakupu bez rejestracji konta. Podany przez Użytkownika adres e-mail w trakcie zakupu bez rejestracji konta nie może pokrywać się z adresem e-mail zarejestrowanym w bazie Serwisu.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie korzystają z praw konsumenta. Przedsiębiorca rejestruje konto biznesowe na podstawie niniejszego regulaminu i może skorzystać z opcji wskazania określonej liczby swoich pracowników jako użytkowników – użytkownicy korporacyjni.

PRZEDSIĘBIORCA BRANŻOWY – przedsiębiorca prowadzący swoją działalność w branży nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, w szczególności zajmujący się zawodowo pośrednictwem lub obrotem nieruchomościami, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorzy prywatni, biura projektowe, TBS-y , nie korzystający z praw przysługujących Konsumentowi, obowiązany do wskazania w chwili rejestracji swojej przynależności do branży nieruchomości poprzez wybór odpowiedniej formy deweloper/ biuro nieruchomości / inna działalność branży nieruchomości. Przedsiębiorcy branżowi korzystają z cenników standardowych oraz z cenników przewidzianych wyłącznie dla tej grupy podmiotów.

RYNEK PIERWOTNY – cześć rynku nieruchomości charakteryzująca się tym, że w przypadku rynku pierwotnego nieruchomości lokalowe/budynkowe nabywane są bezpośrednio od inwestora, który je wybudował (dewelopera) lub podmiotów działających w imieniu i na rzecz inwestora, a przedmiot ogłoszenia nie był nigdy wcześniej wprowadzony do obrotu.

RYNEK WTÓRNY – cześć rynku nieruchomości dotyczący nieruchomości budynkowych/lokalowych/ gruntowych, które nie są oferowane w ramach rynku pierwotnego.

WARUNKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻOWYCH – warunki współpracy Serwisu z przedsiębiorcami branżowymi, określone w załączniku 1b do niniejszego Regulaminu. Warunki te mają pierwszeństwo w stosunku do ogólnych zasad określonych w Regulaminie w przypadku odmiennego uregulowania tej samej kwestii, chyba, że co innego wynika z uregulowań zawartych w załączniku 1b. Akceptacja Regulaminu przez przedsiębiorcę branżowego oznacza zaakceptowanie również warunków dla przedsiębiorców branżowych. Specjalne warunki opisane w załączniku 1b dotyczą wyłącznie podmiotów z grupy przedsiębiorców branżowych i nie mają zastosowania w przypadku innych podmiotów, stąd zmiany w treści załącznika 1b nie dotyczą innych Użytkowników i nie stanowią zmiany umowy zawieranej z innymi Użytkownikami, co oznacza, że nie stanowią podstawy do rozwiązania umowy z tytułu zmian w Regulaminie. Ta sama zasada dotyczy również cenników przeznaczonych dla przedsiębiorców branżowych.

UŻYTKOWNIK KORPORACYJNY – osoba fizyczna będąca pracownikiem Przedsiębiorcy, któremu ww. podmiot powierza korzystanie z Serwisu, poprzez udostępnienie mu konta korporacyjnego.

ODWIEDZAJĄCY – użytkownik, który nie dokonał rejestracji konta, a korzysta z części usług nieodpłatnych dostępnych w Serwisie.

OPERATOR PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH - podmiot, za pośrednictwem którego dokonane są płatności przez Użytkownika za pomocą środków elektronicznych, nie będący Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Podmiot ten jest odpowiedzialny jedynie za przekazywanie opłat pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Regulamin korzystania z usług operatora płatności elektronicznych dostępny jest na stronie danego operatora. Lista operatorów współpracujących z Serwisem znajduje się w zakładce Regulamin i polityka prywatności - Operatorzy płatności.

USŁUGODAWCA – firma OnGeo.LLC z siedzibą 8 The Green, Suite E in the City of Dover. Zip code 19901, EIN: 32-0757417, FN: 2652875, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.: 503 392 404.

UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU – umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji (założył konto oraz dokonał jego aktywacji za pomocą wiadomości e-mail).

PUNKTY – znaki elektroniczne używane wewnątrz Systemu umożliwiające elastyczne rozliczanie zróżnicowanych usług w ramach wszystkich typów kont. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 100 poz. 1175).

UMOWA USŁUGI PŁAĆ PUNKTAMI – Umowa zawierana między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą w chwili dokonania zakupu Punktów wg obowiązującego cennika, umożliwiająca korzystanie z płatnych usług w Serwisie. Zakupione punkty są gromadzone na koncie Użytkownika. Usługa płacenia Punktami jest związana z umową na świadczenie usług Serwisu. Umowa usługi płać Punktami to umowa dostawy treści cyfrowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Punkty mogą zostać wykorzystane w okresie obowiązywania umowy na korzystanie z Serwisu. Rozliczenie Punktów w przypadku rozwiązania umowy regulowane jest poszczególnymi zapisami Regulaminu. Użytkownik uprawniony jest do zakupienia ilości Punktów odpowiadającej dokładnej wartości za daną usługę lub do dowolnej ilości Punktów. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał dokonać zakupu raportu lub płatności za inną dostępną w Serwisie usługę z wykorzystaniem usługi płać Punktami a na jego koncie będzie zgromadzona zbyt mała ilość Punktów, Użytkownik zostanie o tym poinformowany oraz będzie mógł dokonać doładowania konta. Punkty ważne są do wykorzystania, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat. Po upływie tego terminu tracą ważności i nie jest zwracana ich równowartość.

REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

RAPORT O TERENIE – (dalej Raport) usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi informacji w formie raportu elektronicznego powstałego w oparciu o wybrane dane źródłowe (przestrzenne), dostępne dla zadanego przez Użytkownika obszaru. Dane stanowiące podstawę Raportu są pozyskane od podmiotów zewnętrznych, stąd informacje zawarte w Raporcie mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy podejmowania przez Użytkownika czynności lub działań prawnych. W szczególności z uwagi na powyższy fakt, tj. że dane stanowiące podstawę raportu pochodzą od podmiotów trzecich, w tym instytucji publicznych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność oraz prawdziwość. Usługa jest płatna zgodnie z obowiązującym w tym zakresie cennikiem. Po dokonaniu wyboru obszaru poprzez wskazanie działki ewidencyjnej (lub kilku działek o łącznej powierzchni do 100 ha) lub zaznaczenie odpowiedniego obszaru (do 100 ha), Użytkownik uzyska informacje na temat możliwych do realizacji zakresów tematycznych raportu oraz o wysokości opłaty. W przypadku wskazania obszaru większego niż 100 ha konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta, celem ustalenia indywidualnych warunków realizacji. Po opłaceniu usługi Raport będzie dostępny dla Użytkownika w formie cyfrowej w formacie PDF oraz w formie indywidualnego adresu URL. Zamówienie będzie realizowane do kliku minut, po jego potwierdzeniu przez Usługodawcę – czyli potwierdzeniu zawarcia umowy z Użytkownikiem. Raport o terenie będzie przesłany w wiadomości e-mail na adres Użytkownika. Raport dostępny w formie indywidualnego adresu URL będzie aktywny przez 12 miesięcy od dnia zakupu (po upływie terminu ważności adresu URL raport będzie dostępnym jedynie w formie PDF). Serwis wyraża zgodę na umieszczanie ww. adresu URL w okresie jego aktywności na innych stronach www w celach informacyjnych. Zakazane jest wykorzystywanie w tym publikowanie ww. adresu URL na stronach zawierających treści niezgodne z prawem, naruszających lub mogących naruszyć dobra osobiste innych osób lub podmiotów, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego w tym powszechnie obowiązujące zasady i normy, w szczególności mowa jest tu o treściach z podtekstem seksualnym oraz wszelkich treściach noszących znamiona pornograficzne. W sytuacji ujawnienia złamania zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego dezaktywowania adresu URL oraz zgłoszenia naruszeń odpowiednim organom, oraz w zależności od decyzji zablokowanie konta Użytkownika lub jego usunięcie. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie należy się zwrot opłaty lub równowartości Punktów. W szczególnych przypadkach, w uznaniu reklamacji, Usługodawca może wygenerować nowy adres URL zastępujący pierwotny adres URL.

KONTO – udostępniona Użytkownikowi zorganizowana część Serwisu, zabezpieczona i identyfikowalna za pomocą loginu i hasła przypisanego do danego Użytkownika, za pomocą której może on administrować określonymi działaniami w ramach wykorzystania Serwisu w ramach zawartej umowy.

KONTO INDYWIDUALNE – konto przeznaczone dla Konsumentów.

KONTO BIZNESOWE – konto przeznaczone dla Przedsiębiorców.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.ongeo.pl za pośrednictwem oficjalnej strony Serwisu.

 2. Usługodawcą serwisu, jest spółka OnGeo.LLC z siedzibą 8 The Green, Suite E in the City of Dover. Zip code 19901, EIN: 32-0757417, FN: 2652875, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.: +48 503 392 404.

 3. Regulamin Serwisu może ulec zmianie, o czym Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie zmian na stronie www Serwisu. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji. Przewidywane zmiany mogą mieć miejsce w szczególności z uwagi na zmiany stanu prawnego, rozwój technologiczny Serwisu lub też być spowodowane rozszerzeniem zakresu świadczonych przez Serwis usług.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku, kiedy nie wyraża zgody na zmiany dokonane w Regulaminie. Nie dotyczy to zmian wynikających ze zmian obowiązującego prawa lub koniecznych z uwagi na potrzebę usunięcia z Regulaminu zapisów niezgodnych z prawem. W takim wypadku wypowiedzenie nie przysługuje, a złożone będzie traktowane jako zwykłe wypowiedzenie, w związku z którym nie przysługuje zwrot wartości zakupionych Punktów. W przypadku dokonywania zmian Regulaminu dotyczących określonej grupy Użytkowników, tylko im przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z uwagi na zmiany Regulaminu przewidziane w ustawie.

 5. Usługodawca informuje, że w przypadku części usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu skorzystanie z nich wymagać będzie od Użytkownika dokonania rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www Serwisu i założenia konta. Oznacza to założenie konta Użytkownika i procedurę jego aktywacji. Użytkownik uzyska informację o konieczności dokonania rejestracji w momencie podjęcia na stronie Serwisu czynności łączących się z koniecznością jej dokonania. Rejestracja wraz z potwierdzeniem i aktywacją konta jest równoznaczna z zawarciem umowy na korzystanie z usług Serwisu. Umowy na poszczególne usługi (przykładowo opublikowanie oraz zakup pakietu Punktów) zawierane są w chwili potwierdzenia ich e-mailem wysłanym na adres e-mail Użytkownika. Usługodawca informuje również, że część usług (oraz funkcjonalności) jest dostępna Użytkownikom bez konieczności złożenia konta - bezpłatnie lub płatnie. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik zostanie zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwi jednak rejestrację konta. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 6. Użytkownikowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Zgodnie z ww. ustawą termin na złożenie oświadczenia zostaje dochowany z chwilą wysłania oświadczenia.

 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 6 powyżej w sytuacji zawarcia umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Usługodawca zastrzega sobie, iż z uwagi na rodzaj świadczonych usług może: wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość; wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość; wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość.

 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zakupu Punktów w zakresie zwrotu wartości Punktów obowiązuje pkt. 20 niniejszego regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody przez Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę oraz późniejszego skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zobowiązany będzie on do zapłaty Usługodawcy za usługę kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której odstąpił skutecznie od umowy oraz opłaty manipulacyjnej.

 9. W związku z wykorzystaniem usług Operatora płatności elektronicznych Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż dokument księgowy wystawiony będzie na Usługodawcę, a płatność dokonywana jest na konto Operatora.

 10. Usługodawca może zawrzeć odrębne umowy na piśmie z Użytkownikiem. W przypadku zaistnienia okoliczności ze zdania poprzedniego oraz w sytuacji zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem a zapisami umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy.

 11. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w ramach lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest zobowiązany do wskazania tego faktu w momencie rejestracji, poprzez zarejestrowanie się za pomocą konta biznesowego. Brak podania tej informacji w tym zarejestrowanie się za pomocą konta indywidualnego, traktowany będzie jako dokonanie rejestracji niezgodnie z Regulaminem oraz będzie skutkować rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze wszystkimi skutkami przewidzianymi w Regulaminie, w szczególności utratą Punktów.

 12. Użytkownik celem zawarcia umowy na korzystanie z Serwisu lub umowy zawieranej bez rejestracji konta z Usługodawcą obowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie zawarcia umowy. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierać również informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).

 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisów w trakcie zawierania umowy obowiązany jest do podania swoich danych osobowych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe.

 14. Usługodawca informuje, iż celem prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz do celów promocji własnej oraz marketingu usług Usługodawcy ww. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma OnGeo.LLC z siedzibą 8 The Green, Suite E in the City of Dover. Zip code 19901, EIN: 32-0757417, FN: 2652875. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora danych: kontakt@ongeo.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Ponadto, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, bądź do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody wiążę się z automatycznym rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem – właścicielem danych a Usługodawcą. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Usługodawca może przekazać dane osobowe Użytkownika tylko za wyraźną zgoda Użytkownika jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 15. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik - właściciel danych osobowych zgadza się na przekazywanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz środków ochrony, do innych podmiotów zewnętrznych, z którymi Serwis nawiąże współpracę na zasadach partnerstwa.

 16. Usługodawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. W żadnym wypadku korzystanie z Serwisu nie może być interpretowane jako nabycie przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów zawartych w Serwisie. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Ustawy o prawie autorskim i innych prawach pokrewnych (dalej Ustawa). W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest ich kopiowanie w całości lub w części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku, kiedy ilość materiałów pobieranych ze stron Serwisu wskazywać będzie na ich kopiowanie, a nie przeglądanie Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 17. Zawarcie umowy na korzystanie z usług Serwisu następuje poprzez zarejestrowanie konta przez Użytkownika, czego dowodem jest potwierdzenie tego faktu poprzez e-mail wysyłany do Użytkownika przez Usługodawcę i aktywacja konta przez Użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta, co następuje poprzez: wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, z chwilą rozwiązania umowy przez Usługodawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie bez zachowania terminu wypowiedzenia, bądź z chwilą skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy na korzystanie z usług Serwisu zakończone zostaje świadczenie wszelkich usług przez Usługodawcę, obowiązywanie tracą również Punkty zgromadzone na koncie Użytkownika. Umowa na korzystanie z usług bez dokonywania rejestracji konta jest zawierana w chwili zaakceptowania zamówienia złożonego przez Użytkownika przez Usługodawcę, co jest potwierdzone przesłaniem na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 18. Jeśli w chwili rozwiązania umowy na korzystanie z usług Serwisu Użytkownik ma na swoim koncie niewykorzystane Punkty (zawarł wcześniej umowę na usługę płać punktami), a rozwiązanie umowy nastąpiło poprzez jej wypowiedzenie przez Usługodawcę z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika lub przez Użytkownika na skutek zmian w Regulaminie, Usługodawca zwróci równowartość niewykorzystanych Punktów w walucie, w której dokonano wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Użytkownika z uwzględnieniem zatrzymania stałej opłaty w wysokości 3% wartości zgromadzonych Punktów – nie mniej niż 50 zł tytułem dokonania opłat manipulacyjnych. W przypadku rozwiązania umowy z winy Użytkownika Punkty tracą swoją ważność, a ich równowartość nie jest zwracana.

 19. Usługodawca informuje, że w trakcie prowadzenia działalności uprawniony jest do organizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych. W tym celu tworzone będą odrębne Regulaminy Promocji dotyczące danej akcji, zawierające m.in. warunki udziału i korzystania z promocji. Oznacza to, że w trakcie obowiązywania danej promocji możliwe jest czasowe wyłączenie obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz zapisów Regulaminu Promocji. Dla Użytkownika, który skorzysta z danej promocji wiążące będą, w czasie trwania promocji, postanowienia danego Regulaminu promocji z pierwszeństwem do niniejszego Regulaminu.

 20. Usługodawca może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe na temat towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące (newsletter), pod jednak warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili wyrażoną zgodę cofnąć. Aby otrzymywać newsletter nie jest wymagane zarejestrowanie w Serwisie. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta w Serwisie umowa na newsletter zostaje zawarta w momencie przesłania na adres e-mail Użytkownika potwierdzającej wiadomości mailowej. Obu Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy na newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Zapisy regulujące kwestie spraw konsumenckich mają odpowiednie zastosowanie w kwestii umowy na newsletter.

 21. W Serwisie dostępne są funkcjonalności pozwalające na uzyskiwanie informacji o nowościach w Serwisie. W przypadku raportów o terenie - usługa, która informuje o nowych danych, które nie były dostępne na zadanym przez Użytkownika terenie, w chwili zapisu na powiadomienia. Aktywacja powiadomienia dla raportów jest możliwa również w chwili zakupu danego raportu zarówno dla Użytkowników posiadających konto jak i Użytkowników dokonujących zakupu bez rejestracji. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (dotyczy wszystkich rodzajów powiadomień) zostanie wysłany link aktywacyjny, po kliknięciu którego powiadomienia zostaną aktywowane. W przypadku Użytkowników posiadających już konta w Serwisie, po wpisaniu adresu oraz kliknięciu przycisku na wskazany adres e-mail zostanie wysłany jedynie e-mail potwierdzający aktywację powiadomień.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z oferowanych przez Serwis Raportów o Terenie. Celem skorzystania z usługi należy zaznaczyć interesujący użytkownika obszar na mapie, przy czym obszar ten nie może być większy niż 200 hektarów. Korzystanie z raportów wymaga rejestracji i posiadania konta w Serwisie. Użytkownicy Zarejestrowani mają dostęp do wszystkich zamówionych przez siebie raportów poprzez swoje konto na Serwisie. Z uwagi na fakt, że dane stanowiące podstawę Raportu pochodzą od podmiotów zewnętrznych, raport ma charakter jedynie pomocniczy i nie może stanowić wyłącznej podstawy podjęcia przez Użytkownika czynności lub działań prawnych. Usługodawca nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność danych udostępnianych przez podmioty trzecie, w związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że przedstawiane informacje mogą nie być kompletne z uwagi na brak dostępności danych źródłowych oraz oraz mogą być niepoprawne z uwagi na błędy w danych źródłowych. Celem raportu jest udostępnienie Użytkownikowi możliwie najszerszej gamy informacji, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji Użytkownik winien dokonać sprawdzenia stanu faktycznego bezpośrednio w instytucjach oraz urzędach będących dysponentami danych źródłowych. Usługodawca nie gwarantuje poprawności, ani kompletności informacji zawartych w Raporcie

IV. REKLAMACJA USŁUG

 1. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez jakikolwiek podmiot z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub zwyczajów lub norm ogólno-obowiązujących, Użytkownik niezwłocznie przystąpi do sporu i zobowiązany jest doprowadzić do zwolnienia Usługodawcy od odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszelką szkodę wyrządzoną w związku z wystąpieniem przeciwko Usługodawcy z roszczeniami, w tym zwróci wszelkie poniesione koszty (postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego i inne).

 2. Zapis oraz postanowienia pkt. 1 odnoszą się do wszystkich typów postępowań (cywilne, karne, administracyjne), których podstawę stanowią naruszenia Użytkownika.

 3. Wszelkie działania Użytkownika narażające dobre imię Serwisu lub Usługodawcy lub nakierowane na wyrządzenie szkody wyżej wymienionym, jak również działania zmierzające do utrudnienia korzystania lub uniemożliwienia funkcjonowania Serwisu, skutkować będą usunięciem czasowym lub stałym kont danego Użytkownika, a ponadto podjęciem kroków prawnych przewidzianych w oddzielnych przepisach prawnych.

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://uokik.gov.pl i https://rf.gov.pl.

 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca będący przedsiębiorcą z siedzibą w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług jest zobowiązany do zamieszczenia linku elektronicznego do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@ongeo.pl.

VI. Prywatność i ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies Polityka prywatności

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z korzystaniem z usług Serwisu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.

 3. Na żądanie Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych danych osobowych, przesłane do Usługodawcy (w tym również w formie elektronicznej na adres e-mail) udostępni on bez zbędnej zwłoki informacje na temat: ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu; udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych, przesyłając je na wskazany w żądaniu adres e-mail.

 4. Usługodawca informuje, że wedle jego najlepszej wiedzy korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, nie wiąże się z żadnymi zagrożeniami szczególnymi.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka ochrony prywatności (dalej Polityka prywatności) dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w Serwisie internetowym www.ongeo.pl (dalej Serwis). W związku z wykonywaną działalnością pragniemy niniejszym zapewnić, iż wszelkie dane osobowe oraz inne dane nieposiadające przymiotu osobowego, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z usług Serwisu, gromadzone są z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad i reguł ogólnie przyjętych.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione, zapewniając poszanowanie praw Użytkowników i nie narażając zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli. Niniejszy dokument wskazuje podstawowe zasady jakimi kierujemy się podczas wykonywania naszych obowiązków w zakresie ochrony przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO.

Definicje stosowanych terminów:

 1. Dane osobowe - Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 2. Przetwarzanie - Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 3. Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych - >Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 4. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 5. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Strona trzecia - Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub pozostałe podmioty inne niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.

 7. Wyrażenie zgody - „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu www.ongeo.pl i Usługodawcą Serwisu www.ongeo.pl, a także Użytkowników zapisanych do bazy newsletter jest firma OnGeo.LLC z siedzibą 8 The Green, Suite E in the City of Dover. Zip code 19901 EIN: 32-0757417, FN: 2652875 (zwana dalej Usługodawcą lub Administratorem).

Pozyskiwanie informacji

 1. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. poprzez kontakt Użytkowników za pomocą formularzy kontaktowych,

  2. poprzez rejestrację konta przez Użytkownika,

  3. poprzez zapisy do newslettera,

  4. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").

 2. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich podanie umożliwi jednak skorzystanie z usług Serwisu. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług Serwisu.

 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  4. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :

  1. sprzedaży towarów i usług prezentowanych w Serwisie,

  2. wysyłki Newslettera (za uprzednią zgodą),

  3. przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe,

  4. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

 2. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 3. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Odwołanie zgody

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, bądź do momentu odwołania zgody.

 2. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomości e-mail na adres Administratora danych: kontakt@ongeo.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą posiada w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a więc uzyskania informacji dotyczącej:

  1. celów przetwarzania,

  2. kategorii przetwarzanych danych osobowych,

  3. odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowych,

  4. jeśli to możliwe, planowanego okresu, w jakim przechowywane są dane osobowe, lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu,

  5. prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  6. istnienia prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat źródła pochodzenia danych,

  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,

 2. Ponadto, osoba której dane dotyczą ma prawo do:

  1. Sprostowania danych,

  2. usunięcia,

  3. ograniczenia przetwarzania,

  4. prawo do przenoszenia danych,

  5. prawo wniesienia sprzeciwu,

  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@ongeo.pl lub kontaktując się pod numerem 503 392 404.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Gromadzone informacje

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie.

 2. Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby. Są to informacje:

  1. Pozyskane podczas korzystania z serwisu przez Użytkowników. Serwery automatycznie zapisują takie dane jak:

   • czas nadejścia zapytania,

   • czas wysłania odpowiedzi,

   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referrer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

   • informacje o przeglądarce Użytkownika,

   • informacje o adresie IP

  2. Informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkowników:

   • Dane Konta: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, nr. telefonu (opcjonalnie).

   • Formularz kontaktowy: OnGeo.pl może gromadzić za uprzednią zgodą osoby, dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z OnGeo.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.

   • Konkursy: Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

   • Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Serwisie organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane za ich zgodą.

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane są w przypadku: sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam, monitorowania aktywności odwiedzających, liczników i sond.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www oraz historii jego aktywności na stronie. Właściciel serwera, który wysłał cookies, może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik, zobaczyć IP użytkownika, sprawdzić historię stron jakie przeglądał przed wejściem na jego witrynę, a także zobaczyć informację o błędach, które wystąpiły na stronie podczas jej przeglądania. Dane te jednak nie są kojarzone z konkretnymi osobami, a jedynie z komputerem połączonym z internetem.

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. ustawień personalnych Użytkownika;

 2. zidentyfikowaniu przeglądarki podczas korzystania ze strony Serwisu,

 3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu). Dzięki tej funkcji, Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać tych samych danych, np.: loginu i hasła;

 4. rozpoznawania konkretnego użytkownika przez Serwer. Dzięki tej funkcji Serwer może wygenerować przeznaczoną dla niego stronę;

 5. ustawień lokalizacyjnych i językowych Użytkownika;

 6. po zidentyfikowaniu przeglądarki, Serwis ułatwi wyświetlenie strony, którą jest zainteresowany Użytkownik;

 7. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, możemy zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Pomaga nam to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne OnGeo.pl dane.

Jak wyłączyć pliki cookies ?

W celu zablokowania plików cookies, Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi ustawień przeglądarek internetowych, które są dostępne w menu (pomoc) przeglądarki lub na stronie jej producenta. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie.

Stosowane przez nas narzędzia

W celu monitorowania informacji o użytkownikach Serwis korzysta z następujących narzędzi:

 • Google

 • Google Analitics

 • Google Tag Manager

 • Google Search Console

 • Google AdWords

 • Google moja Firma

 • Google AdSense

 • Google Optimizer

 • Google Studio danych

 • Youtube

 • Tawk

 • Pushify

 • Pixel Facebook'a

 • Twitter

 • Bing

Profilowanie w oparciu o cookies

Obserwując zachowania Użytkownika w sieci, tworzymy profil klienta, dzięki czemu możemy przygotować dla niego ofertę marketingową produktów własnych oraz umożliwić wyświetlanie materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i jej partnerów. Profilowanie nie służy do podejmowania żadnych zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników korzystających z Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres kontakt@ongeo.pl.

 3. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.ongeo.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

 

Opublikuj więcej raportów w niższej cenie!

Cennik zakupu Pakietów Punktów

Wybierz pakiet punktów:

50 punktów

250.0 zł

230.0 zł

(4,60 zł za punkt)

100 punktów

500.0 zł

450.0 zł

(4,50 zł za punkt)

500 punktów

2500.0 zł

2125.0 zł

(4,25 zł za punkt)

1000 punktów

5000.0 zł

4000.0 zł

(4,00 zł za punkt)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zakupu pakietu punktów zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem kontakt@ongeo.pl oraz pod numerem telefonu tel.: 503 392 404.

Regulamin promocji

Regulamin promocji „Kody rabatowe”

I. DEFINICJE

SERWIS - serwis internetowy dostępny za pośrednictwem domeny www.ongeo.pl, świadczący usługę online pod nazwą: Raport o terenie.

UŻYTKOWNIK - każdy podmiot lub osoba, korzystający z Serwisu, w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych tj. zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Wobec użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta używana jest nazwa Użytkownik Zarejestrowany.

UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY - Konsument - użytkownik lub użytkownik zarejestrowany spełniający przesłanki definicji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.94).

PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie korzystają z praw konsumenta. Przedsiębiorca rejestruje konto biznesowe na podstawie niniejszego regulaminu i może skorzystać z opcji wskazania określonej liczby swoich pracowników jako użytkowników – użytkownicy korporacyjni.

UCZESTNIK PROMOCJI – Użytkownik, spełniający warunki udziału promocji.

PROMOCJA - Promocja pn. „Kody rabatowe” opisana w niniejszym Regulaminie.

KOD RABATOWYY - rozumiany jako ciąg znaków generowany i udostępniany przez OnGeo.LLC z siedzibą 8 The Green, Suite E in the City of Dover. Zip code 19901, EIN: 32-0757417, FN: 2652875, za pośrednictwem kanałów dystrybucji wskazanych w niniejszym Regulaminie, wykorzystywany w trakcie trwania Promocji pn. „Kody rabatowe” przez Użytkowników.

USŁUGODAWCA - firma OnGeo.LLC z siedzibą 8 The Green, Suite E in the City of Dover. Zip code 19901, EIN: 32-0757417, FN: 2652875, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.:+48 503 392 404.

PARTNER HANDLOWY - podmiot lub osoba, która zawarła z Usługodawcą odrębną umowę na indywidualnych warunkach, na współpracę partnerską.

UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU - umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji (założył konto oraz dokonał jego aktywacji za pomocą wiadomości e-mail).

REGULAMIN SERWISU - dokument określający zasady korzystania z Serwisu dostępny na stronie www.ongeo.pl

REGULAMIN PROMOCJI – niniejszy Regulamin określający zasady działania promocji pn. „Kody rabatowe”.

KONTO - udostępniona Użytkownikowi zorganizowana część Serwisu, zabezpieczona i identyfikowalna za pomocą loginu i hasła przypisanego do danego Użytkownika, za pomocą której może on administrować określonymi działaniami w ramach wykorzystania Serwisu w ramach zawartej umowy.

KONTO INDYWIDUALNE - konto przeznaczone dla Konsumentów.

KONTO BIZNESOWE - konto przeznaczone dla Przedsiębiorców.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest Usługodawca, którym jest firma OnGeo.LLC z siedzibą 8 The Green, Suite E in the City of Dover. Zip code 19901, EIN: 32-0757417, FN: 2652875, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.:+48 503 392 404.

 2. Regulamin promocji określa zasady promocji, uczestnictwa w promocji oraz przyznawania rabatów za udział w promocji zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3. Promocja pn. „Kody rabatowe” obowiązuje w terminie od 11.05.2022 do odwołania. W wyjątkowych sytuacjach promocja może ulec skróceniu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez publikację na stronie informacji odnośnie zakończenia wcześniejszego promocji. W przypadku skrócenia terminu promocji nie ma ono wpływu na czynności dokonane wcześniej.

III. WARUNKI I SPOSÓB KORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Celem Promocji jest przyznanie rabatu na zakup Raportu o terenie, przy zakupie którego Użytkownik użył kodu rabatowego. Wysokość rabatu jest zależna od przypisanej wartości do danego kodu rabatowego. Przykładowo, jeżeli Użytkownik posiada kod rabatowy z przypisanym rabatem 10%, to kupując Raport o terenie o wartości 100 zł, wykorzystując kod rabatowy zapłaci za raport 10 zł mniej, tj.: 90 zł.

 2. Z promocji mogą skorzystać Użytkownicy, którzy:

  1. posiadają konto zarejestrowane w Serwisie lub dokonają rejestracji konta na Serwisie lub podadzą swój adres email bez rejestracji konta celem zakupienia usługi Raport o terenie, ale nie posiadają wykupionych Punktów lub nie są związani odrębnymi umowami na korzystanie z usług Serwisu.

  2. dokonają zakupu Raportu o terenie w Serwisie

  3. zaakceptują Regulamin Promocji.

 3. Kody rabatowe dostępne są:

  1. u Partnerów handlowych Usługodawcy,

  2. na fanpage: https://pl-pl.facebook.com/ongeopl

  3. na stronach partnerskich

 4. W celu skorzystania z kodu promocyjnego podczas zakupu Raportu o terenie, Użytkownik niezarejestrowany przed kliknięciem w przycisk "Zapłać za raport" może kliknąć w przycisk “Masz kod rabatowy?” i w specjalnej rubryce wprowadzić treść kodu rabatowego. Użytkownik zalogowany może dokonać wprowadzenia kodu rabatowego na etapie wyboru sposobu płatności, gdzie po kliknięciu w opcję “Płatność on-line” Użytkownik może kliknąć w przycisk “Masz kod rabatowy?” i w specjalnej rubryce wprowadzić treść kodu rabatowego. Jeżeli kod jest nieprawidłowy, pojawi się stosowny komunikat, i kod należy wprowadzić ponownie. Jeżeli kod okaże się poprawny, wyświetlana jest informacja z potwierdzeniem oraz wysokością naliczonego rabatu. Dalsza procedura generowania raportu, w tym dokonania płatności jest standardową procedurą Serwisu.

 5. Użytkownik chcący skorzystać z Promocji nie może dokonywać rejestracji przy użyciu nieprawdziwych danych lub na rzecz osób trzecich, obowiązują bezwzględnie zapisy Regulaminu Serwisu. W przypadku niezastosowania się do ww. zasad rejestracji Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora promocji za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody dla organizatora oraz koszty (w tym prawne) usunięcia skutków działań Użytkownika niezgodnych z prawem oraz Regulaminem Serwisu oraz Regulaminem Promocji.

IV. REKLAMACJA

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące promocji. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej przesłanej na adres Usługodawcy.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Raportu o terenie oraz Użytkownika, czyli minimum: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, lokalizację terenu z Raportu o terenie, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności powodujące wniesienie reklamacji. Z treści zgłoszenia powinny również wynikać konkretne żądania Użytkownika (reklamującego).

 3. W przypadku braków dotyczących informacji identyfikujących, o których mowa w ustępie poprzednim, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji wskazując zakres niezbędnych uzupełnień. Dopiero po uzupełnieniu zgłoszenia o niezbędne dane rozpoczyna się bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

 4. Reklamację rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że termin liczony jest od daty prawidłowo złożonej reklamacji w przypadku uzupełnień. Usługodawca przekaże Użytkownikowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularz rejestracyjnym.

 5. W sytuacji uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca daje również Użytkownikowi możliwość wyboru bądź to realizacji żądań zawartych w reklamacji, bądź ponownego wykonania usługi w sytuacjach dotyczących niewykonania usługi. W sytuacji rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej za usługę opłaty w całości lub części, zwrot ten zostanie przekazany na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. W sytuacji, kiedy na żądania Użytkownika została wystawiona faktura VAT, zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca będący przedsiębiorcą z siedzibą w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług jest zobowiązany do zamieszczenia linku elektronicznego do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@ongeo.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W trakcie promocji, w kwestiach niezwiązanych z obowiązywaniem niniejszej Promocji, zastosowanie mają zapisy Regulaminu Serwisu.

 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, nie dotyczy Użytkowników, z którymi Usługodawca zawarł odrębne umowy lub przyznał warunki preferencyjne oraz nie jest skierowana do Podmiotów Publicznych (np. Gminy).

 3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany lub modyfikacji warunków udziału w Promocji w trakcie jej trwania. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez publikację zmian do regulaminu Promocji. Zmiany będą obowiązywały od momentu publikacji, ale nie będą wywoływały skutków wstecz.

Operatorzy płatności

Operatorem płatności elektronicznych w Serwisie OnGeo jest serwis Przelewy24. Tu możesz przeczytać regulamin operatora.

przelewy 24

Cennik

Cennik można zobaczyć tutaj