Obszary chronione Łaziska - opolski

Ochrona przyrody w Łaziskach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łaziskach? Sprawdź aktualne statystyki dla Łazisk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łazisk

obszar chronionego krajobrazu
  • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu: 6952.0 ha
  • Solec nad Wisłą: 0.01 ha
park krajobrazowy
  • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 4007.0 ha
  • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy: 0.52 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Przełom Wisły w Małopolsce: 712.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Małopolski Przełom Wisły: 712.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łaziska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: