Obszary chronione Sękowa - gorlicki

Ochrona przyrody w Sękowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sękowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Sękowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sękowej

obszar chronionego krajobrazu
 • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 18448.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 0.05 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Magurska: 1013.0 ha
 • Źródliska Wisłoki: 182.0 ha
 • Wisłoka z dopływami: 32.0 ha
 • Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego: 0.09 ha
użytek ekologiczny
 • "Mokra łąka w Czarnem": 1.1 ha
park narodowy
 • Magurski Park Narodowy - otulina: 4998.0 ha
 • Magurski Park Narodowy: 737.0 ha
rezerwat
 • Kornuty: 12.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Beskid Niski: 18144.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: